IZ.272.31.2018 Zakup, montaż i kompleksowe wdrożenie systemu do automatycznej transmisji sesji rady powiatu oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych powiatu złotoryjskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 sierpnia 2018

Zapytanie ofertowe

Powiat Złotoryjski – Zamawiający, z siedzibą w Złotoryi 59-500, Pl. Niepodległości 8 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)  - postępowanie poniżej 30 000 euro.

1. Przedmiotem postępowania jest „Zakup, montaż i kompleksowe wdrożenie systemu do automatycznej transmisji sesji rady powiatu oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych powiatu złotoryjskiego” wskazanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Termin wykonania zamówienia: do 21 dni od dnia podpisania umowy.

3. Jedynym kryterium oceny oferty, jakie Zamawiający przyjął w tym postępowaniu jest cena. Ma ona znaczenie w 100 %.

4. Sposób oceniania ofert:

W kryterium tym Zamawiającemu zależy, aby oferty przedstawiały jak najniższy wskaźnik ceny. Do obliczenia punktów zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny.

 

 

cena najkorzystniejsza

 

 

 

X

 

 

 

 

100 max ilość punktów

możliwych do otrzymania

 

 

 

cena badana

 

 

 

5.   Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

6.   Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert spełniających warunki  Zamawiającego, przez co należy  rozumieć ofertę z najniższą ceną.

7.   Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

8.   Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

9. Opis sposobu obliczania ceny: Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.

10. Powiat Złotoryjski udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto na wykonanie całości zamówienia.

11. Zamawiający ustalił termin składania ofert cenowych Wykonawców do dnia 22.08.2018 r.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na postępowanie pn. Zakup, montaż i kompleksowe wdrożenie systemu do automatycznej transmisji sesji rady powiatu oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych powiatu złotoryjskiego, IZ.272.31.2018”, w Starostwie Powiatowym w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, w sekretariacie.

12. Zamawiający prosi o złożenie oferty na druku pn. „Formularz oferty cenowej” stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

14. Z wyłonionym Wykonawcą zadania zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi  

załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do projektu umowy.

16. Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119   z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Starosta Złotoryjski z siedzibą w Złotoryi Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja tel. 76 8786 930;

-inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Złotoryi jest Pan Kamil Goda  kontakt:iod@powiat-zlotoryja.pl  tel. 76 506 53 31;

-dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu związanym  z niniejszym postępowaniem         o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

-odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania

-dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

-obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem związanym z udziałem     w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Wykonawca posiada:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Wykonawcy*;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;

Wykonawcy nie przysługuje:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy  w zakresie niezgodnym z zapytaniem ofertowym oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO¹) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  w niniejszym postępowaniu.

¹) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załączniki:

Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nr 2 Wzór Formularza oferty cenowej

Nr 3 Projekt umowy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiat Złotoryjski
Data utworzenia:2018-08-14
Data publikacji:2018-08-14
Osoba sporządzająca dokument:Ada Mikus
Osoba wprowadzająca dokument:Ada Mikus
Liczba odwiedzin:711