Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2023-12-10 ( Imieniny: Danieli, Bohdana)

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Złotoryjskiego - Usuwanie pojazdów z dróg

Usuwanie pojazdów z dróg

Zasady działania dot. odbioru z parkingu pojazdu usuniętego z drogi w trybie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047)

Zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047):

1.Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;
3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;
5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego,
że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem; przepisu nie stosuje się, jeżeli kierujący posiada pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 4 lub 5 albo w art. 135a ust. 5 lub 6, upoważniające do kierowania pojazdem.

1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 7.

2.Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1) kierowała nim osoba:

a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b) nieposiadająca przy sobie wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

2a. Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust. 10i stosuje się odpowiednio.

3. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

4. Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje:

1) policjant – w sytuacjach, o których mowa w ust. 1-3;
2) strażnik gminny (miejski) – w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5;
3) osoba dowodząca akcją ratowniczą – w sytuacji, o której mowa w ust. 3.”

Jednostką, której starosta powierzył realizowanie zadań z zakresu usuwania
i przechowywania pojazdów jest:

Ratownictwo Drogowe BEDNARZ Łukasz  Bednarz z/s w Wojcieszowie, ul. B. Chrobrego 251

Miejsce przechowywania pojazdów oraz dane teleadresowe:

Ratownictwo Drogowe BEDNARZ Łukasz  Bednarz

59-550 Wojcieszów
ul. B. Chrobrego 251
tel.: 730 122 333

OPŁATA ZA USUNIĘCIE POJAZDU Z DROGI I ZA JEGO PRZECHOWYWANIE NA PARKINGU STRZEŻONYM

Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów reguluje Uchwała Rady Powiatu Złotoryjskiego – aktualna 2023 r.

Opłaty nalicza osoba prowadząca parking.

Wpłat można dokonywać przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Złotoryi, numer konta: 41 1020 5226 0000 6402 0627 7372 (PKO BANK POLSKI) lub w siedzibie Urzędu przy Placu Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, pokój nr 201 (tylko gotówką).

W zależności od rodzaju pojazdu, sumuje się opłatę za usunięcie pojazdu z drogi i opłatę za parkowanie pomnożoną przez ilość dób przechowywania. W tytule przelewu należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu.

ZEZWOLENIE NA ODBIÓR POJAZDU

Podstawę do odbioru pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ustawy stanowi zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu chyba, że przepis stanowi inaczej.

DODATKOWE INFORMACJE

Więcej informacji można uzyskać:
Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja
tel. 76 506 53 06

Ważne!

Jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia, starosta występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu.

Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim  na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta.

Odwołania/zastrzeżenia co do okoliczności będących podstawą wydania dyspozycji usunięcia pojazdu winny być kierowane do podmiotów, które taką dyspozycję wydały.

 

Autor: Arkadiusz Kobylarz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-04-19 10:54przez: Arkadiusz Kobylarz
Opublikowano:2023-09-07 08:47przez: Kamil Goda
Zmodyfikowano:2023-09-07 08:45przez: Kamil Goda
Podmiot udostępniający: Powiat Złotoryjski
Odwiedziny:4891

Rejestr zmian

  • [2023-09-07 08:45:27]Kamil Godamodyfikacja treści
  • [2023-09-07 08:43:08]Ada Mikusmodyfikacja treści
  • [2023-09-07 08:39:57]Ada Mikusutworzenie artykułu

Banery/Logo