Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2023-06-06 ( Imieniny: Laury, Laurentego)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Zasady udostępniania danych

Zasady udostępniania danych

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Złotoryi.

Przez ponowne wykorzystywanie informacji  sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie jej przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż  pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - http://www.bip.powiat-zlotoryja.pl/
 • udostępniona w serwisie internetowym Powiatu Złotoryjskiego - http://powiat-zlotoryja.pl
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Wniosek o ponowne wykorzystanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi;
 • została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich  warunków lub opłat;
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Co musi zawierać wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego?

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego powinien spełnić warunki, o których mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1243 ze zm.).

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.

Po rozpatrzeniu wniosku organ zobowiązany:

 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego);
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić organ zobowiązany o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Starostwo, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Wniosek wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej na adres Starostwa Powiatowego w Złotoryi, dostępny na stronie BIP.

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

W przypadku wydania przez Starostwo decyzji:

 • o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego;
 • o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz/lub o wysokości opłat,

zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym, że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Starostwa Powiatowego w Złotoryi

1. Informacje opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi:

1)      Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa zobowiązany jest do podania:
       a) źródła pozyskania danych poprzez zamieszczenie adresu strony BIP Starostwa;
       b) czasu wytworzenia informacji przez Starostwo, (czas wytworzenia, udostępnienia, modyfikacji informacji);
       c) czasu pozyskania informacji sektora publicznego ze Starostwa.

2)      Jeżeli podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego dokonał jej przetworzenia, zobowiązany jest do opatrzenia przetworzonego materiału komentarzem zawierającym informację o wykorzystaniu pozyskanego ze Starostwa materiału  w  zmienionej formie.

3)      Starostwo nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanej.

4)      Starostwo nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych lub bazą danych  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Starostwu, bądź wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

2.   Informacje przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Starostwo Powiatowe w Złotoryi określa warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

3.  Opłaty

Informacja sektora publicznego jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie. Jednakże każdorazowo przy przekazywaniu informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie Starostwo może określić inne warunki jej ponownego  wykorzystywania, z uwzględnieniem art. 17 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1243 ze zm.).

Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej celem ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1243 ze zm.).

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Autor: Paweł Skiba

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-03-24 15:01przez: Paweł Skiba
Opublikowano:2015-03-24 00:00przez: Paweł Skiba
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe
Odwiedziny:4995

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo