Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-06-14 ( Imieniny: Bazylego, Elizy)

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Złotoryjskiego - Zasady udostępniania danych

Zasady udostępniania danych

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1524), zwanej dalej „ustawą”, każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego.

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

I. Informacje sektora publicznego podlegające ponownemu wykorzystywaniu

 • udostępnione na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Złotoryjskiego www.bip.powiat-zlotoryja.pl,
 • przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

II. Tryb wnioskowy o ponowne wykorzystywanie ma zastosowanie w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich  warunków  lub opłat,
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

III. Wniosek powinien spełniać następujące warunki formalne:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego,
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
 • wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania,
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych,
 • wskazanie:
  • sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
  • sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Przy rozpatrywaniu wniosku Starostwo Powiatowe w Złotoryi:

 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania bez określenia warunków ponownego wykorzystania,
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę,
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania lub informację
  o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie,
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może w terminie 14 dni od jej otrzymania złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić organ zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od jej otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

IV. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można złożyć:

 • na adres Starostwa Powiatowego w Złotoryi: Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja,
 • na adres e-mail:  sekretariat@powiat-zlotoryja.pl,
 • poprzez platformę ePUAP - adres elektronicznej skrytki podawczej:  /SP_Zlotoryja/SkrytkaESP.

V. Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Informacje sektora publicznego wytworzone w Starostwie Powiatowym w Złotoryi są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania co do zasady bezpłatnie. Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy Starostwo może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji, w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ na czas i koszt ich przygotowania i przekazania.

VI. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Określa się następujące warunki dla ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, udostępnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

 • dotyczące obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od podmiotu zobowiązanego – Starostwa Powiatowego w Złotoryi,
 • dotyczące obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanych, jeżeli treść informacji była modyfikowana,
 • poinformowanie, że organ zobowiązany do udostepnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnienie i wykorzystywanie.

VII. Zasada niewyłączności.

 • Podmiot zobowiązany, który udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, nie ogranicza korzystania z tych udostępnianych lub przekazanych informacji przez innych użytkowników,
 • w przypadku, gdy wykonywanie zadań publicznych wymaga ograniczenia korzystania z informacji sektora publicznego przez innych użytkowników, podmiot zobowiązany może zawrzeć z użytkownikiem umowę o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z tych informacji,
 • umowa o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego podlega co najmniej raz w roku ocenie podmiotu zobowiązanego w zakresie dalszego istnienia powodów jej zawarcia. Jeżeli w wyniku oceny podmiot zobowiązany stwierdzi ustanie powodów jej zawarcia, niezwłocznie wypowiada umowę.

VIII. Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy),  wynikające m.in.:

 • z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych,
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorstwa (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne),
 • z przepisów innych ustaw,
 • z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.

IX. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu.

 • Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji,
 • w zakresie nieuregulowanym ustawą, do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:
  • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
  • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Autor: Katarzyna Kamińska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-03-24 15:01przez: Katarzyna Kamińska
Opublikowano:2015-03-24 12:15przez: Tomasz Saluszewski
Zmodyfikowano:2023-09-13 12:14przez: Tomasz Saluszewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:5840

Rejestr zmian

 • [2023-09-13 12:14:23]Tomasz Saluszewskipoprawki redakcyjne
 • [2023-09-13 12:13:42]Tomasz Saluszewskipoprawki redakcyjne
 • [2023-09-13 12:06:54]Paweł SkibaAktualizacja

Banery/Logo