Zarząd Powiatu Złotoryjskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem wolnego pomieszczenia biurowego będącego własnością Powiatu Złotoryjskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 grudnia 2017

 

1.  Dane dotyczące przedmiotu przetargu:

a) Oznaczenie nieruchomości wg katastru i wg KW:                                                                                  

działka nr 1050 obr. 3 miasta Złotoryja o powierzchni 0,0714 ha, KW nr LE1Z/00045726/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Złotoryi,

b) Opis nieruchomości: pomieszczenie biurowe nr 6 o pow. 17,91 m2 znajduje się na parterze budynku przy pl. Niepodległości 8. Budynek posiada dobre zaplecze socjalne. Wejście do pomieszczenia wspólną klatką schodową i korytarzem. Do budynku jest bezpośredni dostęp z drogi publicznej.

c) Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: pod zabudowę usługową. Budynek objęty jest nadzorem konserwatora zabytków.

d) Termin zagospodarowania nieruchomości: w ciągu miesiąca od podpisania umowy najmu.

e) Terminy wnoszenia opłat: czynsz powiększony o obowiązującą stawkę podatku VAT będzie płatny z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez wynajmującego.

f) Zasady aktualizacji opłat: stawka czynszu od dnia 1 stycznia każdego roku będzie podwyższana o kwotę wyliczona na podstawie średniorocznego wskaźnika inflacji ustalonego dla roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polski na podstawie zawiadomienia wydzierżawiającego.

 

Przetarg na wynajem wolnego pomieszczenia biurowego przeznaczonego pod działalność biurową związaną  z przyjmowaniem opłat odbędzie się w dniu 22 stycznia 2018 r. o godz. 1100 w siedzibie mnStarostwa Powiatowego w Złotoryi przy pl. Niepodległości 8,  sala 202, II piętro.

 

Cena wywoławcza czynszu za wynajem pomieszczenia netto wynosi: 1.500,00 zł

 

2.  Osoby przystępujące do przetargu winny przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, nr NIP w przypadku gdy uczestnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej,

- w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skar­bowej z tytułu pełnomocnictwa,

- oświadczenie, że opłaty dokonywane na rzecz Starostwa Powiatowego w Złotoryi będą ewidencjonowane na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Złotoryi w tym samym dniu.

Nie przedłożenie powyższych dokumentów spowoduje nie dopuszczenie osób do uczestnictwa w przetargu.

3.  Wadium w pieniądzu w wysokości 150,00 zł należy wnieść na konto Starostwa Powiatowego w Złotoryi nr 50 8658 0009 0000 3740 2000 0120  w  Powiatowym  Banku  Spół­dzielczym  w  Złotoryi w terminie do dnia  16 stycznia 2018 roku z dopiskiem „Wadium – najem pomieszczenia biurowego w budynku przy pl. Niepodległości 8 w Złotoryi”.

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na w.w. rachunek.

4.  Wysokość postąpienia zostanie ustalona z uczestnikami przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

5.  Wadium  wniesione przez osobę która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet I czynszu miesięcznego za najem pomieszczenia biurowego. Pozostałym uczestnikom przetargu wa­dium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu i pisemnej dyspozycji wnoszącego na wskazane konto.

6.  W terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako najemca pomieszczenia biurowego zobowiązana jest do zawarcia umowy najmu.

7.  Osoba ustalona jako najemca pomieszczenia biurowego zobowiązana jest wpłacić wylicytowaną wysokość czynszu powiększoną
o obowiązującą stawkę podatku VAT w terminie 7 dni od daty podpisania umowy najmu.

Za datę wpłacenia wylicytowanego czynszu uważa się wpływ wymaganej kwoty na w/w rachunek.

8. Kwota czynszu obejmuje koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu, w szczególności koszty zużytej przez Najemcę energii elektrycznej, wody, ogrzewania i dostępu do internetu.

9. Jeżeli  osoba która wygra przetarg i bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym przez organizatora przetargu, Zarząd Powiatu Złotoryjskiego może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a  wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

10. Zarząd  Powiatu Złotoryjskiego może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicz­nej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Złotoryi  oraz ogłoszeniu w prasie podając przyczynę odwołania przetargu.

11. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela wydział Starostwa Powiatowego w Złotoryi: Wydział Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami  tel. 768782438

 

 STAROSTA

  (-) Ryszard Raszkiewicz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiat Złotoryjski
Data utworzenia:2017-12-20
Data publikacji:2017-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Bolesław Jałówko
Osoba wprowadzająca dokument:Radosław Kichewko
Liczba odwiedzin:889