Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 marca 2017

DYREKTOR ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŚWIERZAWIE  UL. SKOWRONIA GÓRA 3, 59-540 ŚWIERZAWA

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE  KIEROWNICZE STANOWISKO  URZĘDNICZE

GŁÓWNY KSIĘGOWY

I. Nazwa i adres jednostki:

Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie ul. Skowronia Góra 3, 59-540 Świerzawa.

II. Określenie stanowiska:

Główny Księgowy.

III. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

4. Spełnienie jednego z poniższych warunków:
- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia  podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
- ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
- wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
- posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego  prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów.

5. Niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ustawy z  dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz.168 ).

6. Posiadanie bardzo dobrej znajomości przepisów prawa w zakresie: rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i  usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  oraz od osób fizycznych, ustawy o finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych, ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej i umiejętność  ich stosowania.

7. Posiadanie wystarczającej wiedzy i umiejętności do klasyfikowania (dekretacji) zdarzeń gospodarczych oraz umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej, w tym obsługi programu Płatnik.

8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.

9. Nieposzlakowana opinia.

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.   
 2. Posiadanie ogólnej znajomości zasad finansowania zadań samorządowych zakładów budżetowych. 
 3. Posiadanie umiejętności sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
 4. Posiadanie cech osobowości takich jak: odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, sumienność, rzetelność, komunikatywność, terminowość, umiejętność sprawnego  podejmowania decyzji, chęć doskonalenia i pogłębiania wiedzy w zakresie  wykonywanego stanowiska,  umiejętność korzystania z przepisów prawa.

V. Zakres obowiązków i wykonywanych zadań na stanowisku głównego księgowego.

 1. prowadzenie rachunkowości Zakładu  zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków Zakładu,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z  planem finansowym Zakładu,
 4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności  dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich dekretację,
 5. sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków,
 6. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 7. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych,
 8. dokonywanie rozliczeń z ZUS pracowników oraz osób zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych (obsługa programu PŁATNIK),
 9. sporządzanie deklaracji podatkowych i raportów ZUS,
 10. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych wraz z analizą wykorzystanych środków,
 11. sporządzanie pełnego rozliczenia rocznego wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 12. nadzór nad przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej,
 13. nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania składników majątkowych oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia,
 14. prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 15. sporządzanie naliczenia odpisów na ZFŚS
 16. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
 17. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych,
 18. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,
 19. nadzorowanie ściągalności należności Zakładu w tym prowadzonych postępowań sądowych i egzekucyjnych,
 20. internetowa obsługa sprawozdawczości GUS, Internetowa obsługa sprawozdawczości e-PFRON, obsługa programu Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji,
 21. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora Zakładu należą do kompetencji Głównego Księgowego.

VI. Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz  osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Oświadczenie o rodzaju i okresie wykonywanej działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku).
 6. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy lub doświadczenie zawodowe.
 7. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 8. Oświadczenia :

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

- oświadczenie o nie toczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym,

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,

- oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016 poz. 922),

- oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Z zastrzeżeniem, iż w przypadku wyboru kandydata na stanowisko Główny Księgowy przed zawarciem umowy należy dostarczyć oryginał aktualnego „zapytania o udzielenie informacji                     o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

VII. Informacja o  warunkach pracy na stanowisku:

 1. Czas pracy: pełny wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 2. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dzienne.
 3. Miejsce pracy – siedziba Zakładu Aktywności Zawodowej w Świerzawie.
 4. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Zakładu Aktywności Zawodowej w Świerzawie.

VIII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce.

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6% .

IX. Termin i miejsce składania dokumentów 

Dokumenty aplikacyjne w sprawie naboru na stanowisko Główny Księgowy należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na stanowisko Główny Księgowy” w terminie do dnia 15 marca 2017 r. (decyduje data faktycznego wpłynięcia do Zakładu) w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej w Świerzawie ul. Skowronia Góra 3 w godzinach pracy (7.00 – 15.00) lub przesłać pocztą na adres:

Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie
ul. Skowronia Góra 3, 59-540 Świerzawa

Dokumenty aplikacyjne złożone po upływie wyznaczonego terminu określonego w ogłoszeniu o naborze - nie podlegają rozpatrzeniu.

X. Pozostałe informacje

O dopuszczeniu  do dalszego postępowania kwalifikacyjnego oraz miejscu jego przeprowadzenia kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Dyrektor Zakładu dokona wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzyga o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi (bip.powiat-zlotoryja.pl) oraz tablicy informacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Świerzawie.

Dokumenty kandydata wybranego w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.

Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zostanie skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Dokumenty aplikacyjne osób, którzy nie spełnili wymagań formalnych i nie zostali dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego będą odesłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia umieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                                    Dyrektor 

Zakładu Aktywności Zawodowej

                                                                                                                w Świerzawie

                                                                                               Maciej Pietruszka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2017-03-01
Data publikacji:2017-03-01
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Pietruszka
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Goda
Liczba odwiedzin:2050