Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2023-06-06 ( Imieniny: Laury, Laurentego)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - 2019

2019

Zasady działania dot. odbioru z parkingu pojazdu usuniętego z drogi w trybie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990)

 

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych  w przypadkach, o których mowa w art. 130 a ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990)  należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie  z przepisami o zamówieniach publicznych.

Pojazd usunięty z drogi, w przypadkach określonych w art. 130 a. ust. 1-2 ustawy Prawo  o ruchu drogowym, umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia przez właściciela pojazdu opłaty za jego usunięcie i parkowanie.

 

Jednostkami, którym starosta powierzył realizowanie zadań są:

a) W celu realizacji zadań z zakresu usuwania pojazdów:

Konsorcjum Firm: AUTO-ART, Joanna Wolniczek z siedzibą w Złotoryi 59-500, przy ul. Legnickiej 31, oraz PHU Jan Wengrzyn z siedzibą w Chojnowie 59-225,  Jaroszówka 58.

b) W celu realizacji zadań z zakresu przechowywania pojazdów: 

Z.N.S. RENOMA S.C. z siedzibą przy ul. Legnickiej 31 w Złotoryi.

 

Na podstawie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990) dalej zwaną Ustawą:

1.  Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy;

3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy;

5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2 ustawy.

1a.  Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku,  o którym mowa w art. 140 ad ust. 2 pkt 2 ustawy.

2.  Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1) kierowała nim osoba:

a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

2a.  Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust 1-2 ustawy, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu.

3.  Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

4.  Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje:

1) policjant;

2) strażnik gminny (miejski);

3) osoba dowodząca akcją ratowniczą.

 

Na podstawie art.129 ust. 4a. ustawy Prawo o ruchu drogowym dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi mogą również wydawać funkcjonariusze Straży Granicznej lub organów celnych - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1-3 Art. 130 a. ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990).

 

Wydanie pojazdu z parkingu strzeżonego następuje po okazaniu:

1)  dowodu uiszczenia opłaty za holowanie i parkowanie pojazdu,

2) dowodu osobistego lub w przypadku jego braku innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość danej osoby,

3)  zezwolenia wydanego przez organ, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu,

oraz podpisaniu protokołu odbioru pojazdu z parkingu.

Opłaty należy uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, pokój nr 201 lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Złotoryi:   41 1020 5226 0000 6402 0627 7372,

wpisując w tytule przelewu  usunięcie oraz parkowanie pojazdu ……………(należy wpisać markę oraz nr rejestracyjny pojazdu).

 Na podstawie Uchwały Nr L/223/2018 Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu opłatę wylicza się w sposób następujący:

W zależności od rodzaju pojazdu, sumuje się opłatę za usunięcie pojazdu z drogi i opłatę  za parkowanie pomnożoną przez ilość dób przechowywania.

2. W odniesieniu do poszczególnych pojazdów określone opłaty wynoszą:

1) rower lub motorower: a) za usunięcie – 100 zł b) za każdą dobę parkowania - 20 zł;

2) motocykl: a) za usunięcie – 200 zł b) za każdą dobę parkowania - 25 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: a) za usunięcie - 400 zł, b) za każdą dobę parkowania - 40 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t: a) za usunięcie - 600 zł, b) za każdą dobę parkowania - 50 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t: a) za usunięcie - 850 zł,

b) za każdą dobę parkowania - 75 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t: a) za usunięcie – 1 250 zł, b) za każdą dobę parkowania - 135 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne: a) za usunięcie – 1 550 zł, b) za każdą dobę przechowywania – 204 zł.

 

Ważne!

Jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu  w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia, starosta występuje do sądu z wnioskiem   o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu.

Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim  na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta.

 

Odwołania/zastrzeżenia co do okoliczności będących podstawą wydania dyspozycji usunięcia pojazdu winny być kierowane do podmiotów, które taką dyspozycję wydały.

Autor: Ada Mikus

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-12-20 10:00przez: Ada Mikus
Opublikowano:2018-12-20 00:00przez: Tomasz Saluszewski
Podmiot udostępniający: Powiat Złotoryjski
Odwiedziny:1553

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo