Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2023-06-06 ( Imieniny: Laury, Laurentego)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - 2018

2018

Zasady działania dot. odbioru z parkingu pojazdu usuniętego z drogi w trybie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 128)

 

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych   w przypadkach, o których mowa w art. 130 a ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 128) należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie  z przepisami o zamówieniach publicznych.

Pojazd usunięty z drogi, w przypadkach określonych w art. 130 a. ust. 1-2 ustawy Prawo  o ruchu drogowym, umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia przez właściciela pojazdu opłaty za jego usunięcie i parkowanie.

Jednostkami, którym starosta powierzył realizowanie zadań są:

 

1. W celu realizacji zadań z zakresu usuwania pojazdów:

Konsorcjum Firm: AUTO-ART, Joanna Wolniczek z siedzibą w Złotoryi 59-500, przy ul. Legnickiej 31, oraz PHU Jan Wengrzyn z siedzibą w Chojnowie 59-225,  Jaroszówka 58.

2. W celu realizacji zadań z zakresu przechowywania pojazdów: 

Z.N.S. RENOMA S.C. z siedzibą przy ul. Legnickiej 31 w Złotoryi.

Podstawy prawne usunięcia pojazdu z drogi:

Art. 130 a. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 128)

1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1)  pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

3)  przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4)  pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;

5)  pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

6)  kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2.

 1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2.

2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1)  kierowała nim osoba:

a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b)  nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

2)  jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

2a. Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. (…)

4. Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje:

1) policjant - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1-3;

2) strażnik gminny (miejski) - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5;

3) osoba dowodząca akcją ratowniczą - w sytuacji, o której mowa w ust. 3.

5c.Pojazd usunięty z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1-2, umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. 

 

Na podstawie art.129 ust. 4a. ustawy Prawo o ruchu drogowym dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi mogą również wydawać funkcjonariusze Straży Granicznej lub organów celnych - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1-3 Art. 130 a. ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 128).

 

Zasady postępowania właściciela pojazdu usuniętego na podst. art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w celu jego odzyskania z parkingu:

 

Podstawę do odbioru pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ust. 1 lub 1a ustawy stanowi zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu.

Zezwolenie, wydaje się osobie, po okazaniu przez nią dokumentu tożsamości i dokumentu upoważniającego do używania pojazdu, a w przypadku:

1)  pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 2 ustawy - po spełnieniu warunków wymaganych do zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, o których mowa w art. 133 ustawy;

2) pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 3 lub ust. 1a ustawy - także zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy. ; 

Pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w zezwoleniu lub właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub w pokwitowaniu  za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.

Wydanie pojazdu następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty oraz zezwolenia wydanego przez organ, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu.

Nie ma możliwości odbioru pojazdu bez w/w dokumentów.

Opłaty należy uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, pokój nr 201 lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Złotoryi:

84 8658 0009 0000 3740 2000 0090,

wpisując w tytule przelewu  usunięcie oraz parkowanie pojazdu ……………(należy wpisać markę oraz nr rejestracyjny pojazdu).

Na podstawie Uchwała Nr XIII/105/2016 Rady Powiatu Złotoryjskiego  z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu opłatę wylicza się w sposób następujący:

W zależności od rodzaju pojazdu, sumuje się opłatę za usunięcie pojazdu z drogi i opłatę  za parkowanie pomnożoną przez ilość dób przechowywania.

2. W odniesieniu do poszczególnych pojazdów określone opłaty wynoszą:

1) rower lub motorower: a) za usunięcie – 100 zł b) za każdą dobę parkowania - 18 zł;

2) motocykl: a) za usunięcie – 180 zł b) za każdą dobę parkowania - 25 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: a) za usunięcie - 380 zł, b) za każdą dobę parkowania - 35 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t: a) za usunięcie - 530 zł, b) za każdą dobę parkowania - 50 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t: a) za usunięcie - 780 zł,

b) za każdą dobę parkowania - 70 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t: a) za usunięcie – 1 200 zł, b) za każdą dobę parkowania - 136 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne: a) za usunięcie – 1 400 zł, b) za każdą dobę przechowywania – 200 zł.

Ważne!

Jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu   w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia starosta występuje do sądu z wnioskiem  o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu.

Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim  na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta.

Odwołania/zastrzeżenia co do okoliczności będących podstawą wydania dyspozycji usunięcia pojazdu winny być kierowane do podmiotów, które taką dyspozycję wydały (Straż Miejska, Policja).

Autor: Ada Mikus

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-12-20 09:58przez: Ada Mikus
Opublikowano:2018-12-20 00:00przez: Tomasz Saluszewski
Podmiot udostępniający: Powiat Złotoryjski
Odwiedziny:1278

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo