Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2023-12-11 ( Imieniny: Biny, Damazego)

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Złotoryjskiego - Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Menu dla: Ochrona Danych Osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Złotoryi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) zwane dalej Rozporządzeniem informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Złotoryi jest Starosta Złotoryjski (pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja).

W zakresie zadań związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności funkcję administratora danych pełni Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ul. Kolejowa 4 (1 piętro), 59-500 Złotoryja).

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem korespondencyjnym Administratora lub adresem email iod@powiat-zlotoryja.pl.

1.   W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c, e Rozporządzenia. między innymi w sprawach związanych z wydawaniem decyzji (np. prawo jazdy, pozwolenie na budowę), prowadzeniem rejestrów (np. ewidencja gruntów i budynków), orzekaniem o stopniu niepełnosprawności, realizacją zamówień i zadań publicznych, zawieraniem i realizacją umów.

W pewnym zakresie przetwarzamy dane osobowe również na podstawie Państwa zgody – np. dane ułatwiające kontakt z Państwem, prowadzenie działalności promocyjnej, kulturalnej, organizacja imprez, realizacja projektów edukacyjnych, stypendialnych.

Dane osobowe przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i działania archiwów zakładowych. Zbiory tworzone doraźnie usuwamy bezpośrednio po osiągnięciu celu przetwarzania.

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

2.   JAKIE DANE NALEŻY NAM PODAĆ

W większości przypadków podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych w Starostwie jest obowiązkiem ustawowym. Obowiązek najczęściej dotyczy wskazania Państwa danych identyfikacyjnych i/lub innych danych dotyczących składanego wniosku (np. wykazanie interesu prawnego, posiadanych uprawnień, tytułu do nieruchomości itp.). W takich przypadkach lub w przypadku konieczności zawarcia między nami umowy podanie danych w wymaganym zakresie jest niezbędne, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji przez nas treści żądania, wniosku lub zawarcia umowy. W przypadku zbierania danych w oparciu o Państwa zgodę, można odmówić przekazania danych, przy czym może się to wiązać z brakiem możliwości wzięcia udziału w danym przedsięwzięciu, projekcie lub otrzymaniu danego świadczenia. Dodatkowo mogą nam Państwo przekazać dane opcjonalne, które nie warunkują realizacji usługi lub zawarcia umowy, przy czym mogą np. usprawnić komunikację między nami (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy).

3.   KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań. Państwa dane przekazujemy czasowo również podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, w tym podwykonawcom wspierającym nas w realizacji naszych działań – np. firmom geodezyjnym przeprowadzającym modernizacje baz danych ewidencyjnych. Przetwarzanie Państwa danych ujętych w systemach informatycznych powierzamy również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony jest tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych. Państwa dane przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, takim jak podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską lub płatniczą (banki), jednakże tylko w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń względem Państwa.

4.   PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów RODO oraz innych przepisów Unii lub przepisów krajowych, odnoszących się do ochrony danych. W celu realizacji powyższych praw mogą Państwo złożyć do nas wniosek.

Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Autor: Kamil Goda

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-05-24 11:44przez: Kamil Goda
Opublikowano:2018-05-24 00:00przez: Kamil Goda
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:3737

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo