Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, peryferii komputerowych oraz oprogramowania w ramch projektu p.n. Złota sieć- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Zlotoryjskim - Etap II

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 stycznia 2012

http://powiat-zlotoryja.pl/images/miniatury/zlotasiec_header.jpg

 


 Ogłoszenie o zamówieniu


Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Adres pocztowy: pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja
Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy:  Tel.: +48 768786940 fax +48 768786955
E-mail: powiat_ag@powiat-zlotoryja.pl
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.powiat-zlotoryja.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy punkt kontaktowy

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe  można uzyskać pod adresem: Powyższy punkt kontaktowy
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy punkt kontaktowy
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej: Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności : Ogólne usługi publiczne
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A

Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, peryferii komputerowych oraz oprogramowania w ramach projektu p.n. Złota sieć – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim – etap II
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Powiat Złotoryjski Kod NUTS: PL516
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, peryferii komputerowych oraz oprogramowania w ramach projektu p.n. Złota sieć – przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
a) 90 szt. zestawów komputerowych
b) 10 szt. komputerów All-in-One
c) 80 szt. monitorów 18,5”
d) 10 szt. monitorów 21,5”
e) 200 szt. głośników komputerowych
f) 20 szt. kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych
g) 13 szt. punktów dostępowych do sieci Wi-Fi (Access Point)
h) 100 szt. systemu ochrony antywirusowej z zaporą ogniową dla stacji roboczych
i) 100 szt. oprogramowania biurowego
j) zestawu oprogramowania edukacyjnego
KOD CPV : 30.20.00.00-1; 30.23.20.00-4; 30.23.21.50-0; 48.19.00.00-6; 48.70.00.00-5; 48.76.10.00-0;
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dodatku nr 8 do SIWZ.
4. Ustalenie organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
4.1 dostawy i montażu wymienionego w pkt. 1 sprzętu komputerowego w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego tj.
a) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Złotoryi ul. Staszica 2, 59-500 Złotoryja
b) Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Złotoryi, ul. Kolejowa 4, 59-500 Złotoryja
c) Zespół Aktywności Zawodowej w Świerzawie, ul. Skowronia Góra 3, 59-540 Świerzawa
d) Zespół Szkół Zawodowych im. Mjra H. Sucharskiego w Złotoryi, ul. Wojska Polskiego 50, 59-500 Złotoryja
e) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wojcieszowie, ul. Miedziana 1,
59-550 Wojcieszów
f) Dom Dziecka „Sobieradzik” w Wojcieszowie, ul. Targowa 4, 59-550 Wojcieszów
g )Dom Dziecka im. J. Wyżykowskiego w Wilkowie, ul. J. Kochanowskiego 4, 59-500 Złotoryja
4.2 utworzenia sieci bezprzewodowej, montażu oraz konfiguracji urządzeń sieci bezprzewodowej pod względem optymalizacji, wydajności i bezpieczeństwa sieci oraz konfiguracji dostarczonych stacji roboczych do pracy z utworzoną siecią bezprzewodową w miejscach określonych w pkt. 4.1 lit. e, f, g. Szczegółowe informacje co do rozmieszenia i sposobu konfiguracji urządzeń sieciowych Wykonawca uzyska od Zamawiającego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Główny przedmiot 30200000 Dodatkowe przedmioty 30232000, 30232150, 48190000, 48700000, 48761000
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie
II.1.8) Części: To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :  nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : 966 666,62

Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:(jeżeli dotyczy)
1. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu żąda wniesienia wadium na podstawie art. 45 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 0/100).
2. Wadium należy wnieść w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy - przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. Powiatowy Bank Spółdzielczy, Złotoryja nr 50 8658 0009 0000 3740 2000 0120).
Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kopii dowodu wpłaty wadium.
4. Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia musi zawierać w swojej treści zobowiązanie gwaranta/ poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
5. Wadium wniesione w formach innych niż w pieniądzu należy składać w oryginale w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pokój nr 101: Starostwo Powiatowe, pl. Niepodległości 8, 59 – 500 Złotoryja, kopię należy załączyć do oferty. Niezależnie od formy, wadium należy wnieść do dnia 09.03.2012r. do godziny 11: 00.
6. Zamawiający wymaga, aby okres ważności wadium złożonego w formie niepieniężnej nie był krótszy niż okres związania ofertą, tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert. Termin ważności wadium złożonego w formie niepieniężnej jest datą, do której Zamawiający może wysłać żądanie wypłaty
7. Zamawiający zwraca bądź zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Termin zapłaty ustala się na 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:(jeżeli dotyczy)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
2. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia;
3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców winno być dołączone do oferty;
4. oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w SIWZ w rozdziale VI, w punktach:
a) 1.2
b) od 2.1 do 2.6
dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
III.1.4) Inne szczególne warunki: Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : nie
III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ), dołączonych do oferty.
4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
5. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się również Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
6. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia;
7. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą;
8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
8.1 jest niezgodna z ustawą,
8.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt. 3 ustawy,
8.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
8.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
8.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
8.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny,
8.7 wykonawca w terminie trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3,
8.8 Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
9. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.
10. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy, do oferty dołączyć należy:
10.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (z wykorzystaniem wzoru – dodatek nr 2);
10.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
10.3 Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego\organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10.5 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
10.6 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 3 polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w Rozdziale VI pkt. 2 niniejszej specyfikacji, dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.
12. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego do oferty należy dołączyć następujące dokument
12.1 Formularz przedmiotu zamówienia (opis urządzeń technicznych) – informację o oferowanym sprzęcie z podaniem producenta, modelu, oznaczeń, specyfikacji technicznej oferowanego modelu, potwierdzające spełnienie minimalnych wymagań określonych w niniejszej specyfikacji, z wykorzystaniem wzoru – dodatek nr 7;
13. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, do oferty dołączyć należy:

13.1. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie – zamawiający wymaga zrealizowania przynajmniej dwóch dostaw sprzętu komputerowego o wartości równej lub przekraczającej 250 000,00 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
13.2 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 100 000,00 PLN, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
13.3.opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w kwocie nie mniejszej niż 100 000,00 PLN
14. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
14.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:
a) punkcie 2.2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) punkcie 2.3 i 2.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, ze nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) w punkcie 2.5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 PZP.
d) w punkcie 2.6, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
14.2 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkani osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych nie wcześniej niż w terminach o których mowa w pkt. 7.1 ppkt. a-d.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny: spełniania wymogów:
1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 100 000,00 PLN, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w kwocie nie mniejszej niż 100 000,00 PLN.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu: Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie


Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia : Najniższa cena
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej: Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy) IZ.272.2.2012
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: nie
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 09/03/2012 Godzina: 11:00
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: PL
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data : 09/03/2012 (dd/mm/rrrr) Godzina12:00 Miejscowość: Starostwo Powiatowe w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) : nie Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :  nie
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”, osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”; Projekt „Złota sieć – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim o numerze POIG..08.03.00-02-096/09.
VI.3) Informacje dodatkowe:
Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2.Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pisemnie, na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu, bez pozostawiania śladów.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
4. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpoczynać się od Nr 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty (Wykonawca nie musi numerować stron oferty, jeżeli wszystkie kartki oferty są trwale zszyte lub złączone w inny techniczny sposób).
5. Każda strona oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez tę osobę.
6. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną złożony przez osobę/osoby upoważnione, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
7. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1)formularz oferty wg wzoru, stanowiący dodatek nr 5 do SIWZ
2)dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI SIWZ
8.Dokumenty, o których mowa w rozdziale VI SIWZ są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9.Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.Ofertę należy złożyć na adres Zamawiającego w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu. Koperta (opakowanie) powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją: Oferta na przetarg: „Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, peryferii komputerowych oraz oprogramowania w ramach projektu p.n. Złota sieć – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim – etap II” Nie otwierać przed 09.03.2012r godz. 12.00
11. W przypadku nie spełnienia w/w warunków formalnych sporządzenia oferty może to spowodować odrzucenie oferty.

12. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.
VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)

VI.4.2) Składanie odwołań:
1. Wykonawcom, a także innym osobom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje odwołanie, zgodnie z działem VI ustawy.
2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.
12. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/01/2012 (dd/mm/rrrr)

 

 

ZMIANA OGŁOSZENIA

 

Miejsce, w którym znajduje się mieniany tekst: sekcja III pkt. 1.1)
Zamiast: Wadium wniesione w formach innych niż w pieniądzu należy składać w oryginale w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pokój nr 101: Starostwo Powiatowe, pl. Niepodległości 8, 59 – 500 Złotoryja, kopię należy załączyć do oferty. Niezależnie od formy, wadium należy wnieść do dnia 09.03.2012r. do godziny 11: 00.
Powinno być: Wadium wniesione w formach innych niż w pieniądzu należy składać w oryginale w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pokój nr 101: Starostwo Powiatowe, pl. Niepodległości 8, 59 – 500 Złotoryja, kopię należy załączyć do oferty. Niezależnie od formy, wadium należy wnieść do dnia 02.04.2012r. do godziny 11: 00.

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: sekcja VI pkt. 3
Zamiast: Ofertę należy złożyć na adres Zamawiającego w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu. Koperta (opakowanie) powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją: Oferta na przetarg: „Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, peryferii komputerowych oraz oprogramowania w ramach projektu p.n. Złota sieć – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim – etap II” Nie otwierać otwierać przed 09.03.2012r godz. 12.00
Powinno być: Ofertę należy złożyć na adres Zamawiającego w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu. Koperta (opakowanie) powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją: Oferta na przetarg: „Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, peryferii komputerowych oraz oprogramowania w ramach projektu p.n. Złota sieć – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim – etap II” Nie  przed 02.04.2012r godz. 12.00

 

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu


Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: sekcja IV pkt. 3.4
Zamiast: 09/03/2012 Godzina: 11:00
Powinno być: 02/04/2012 Godzina: 11:00

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: sekcja IV pkt. 3.8
Zamiast: 09/03/2012 Godzina: 12:00
Powinno być: 02/04/2012 Godzina: 12:00

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: sekcja III pkt. 1.1)
Zamiast: 09/03/2012 Godzina: 11:00
Powinno być: 02/04/2012 Godzina: 11:00

Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu : 08/03/2012

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2012-01-25
Data publikacji:2012-01-25
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:2061