Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Złotoryi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 stycznia 2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Złotoryjski , Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie, tel. 76 8786940, -950, faks 76 8786955.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat-zlotoryja.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Złotoryi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (tusze, tonery, bębny), będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Złotoryi.

2.Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane sukcesywnie, partiami, transportem własnym Wykonawcy do Starostwa Powiatowego w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, Wykonawca zobowiązany będzie do rozładunku i wniesienia dostarczonego towaru, w miejsce wyznaczone przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.

3.Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, określający typ sprzętu, jakim dysponuje Zamawiający oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym umową zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (kalkulacja ofertowa) - dodatek nr 7 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.43.00-7, 30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1.Zamawiający w prowadzonym postępowaniu żąda wniesienia wadium na podstawie art. 45 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

2.Wadium należy wnieść w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy - przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. Powiatowy Bank Spółdzielczy, Złotoryja nr 50 8658 0009 0000 3740 2000 0120).

Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kopii dowodu wpłaty wadium.

4.Wadium wniesione w formie gwarancji-poręczenia musi zawierać w swojej treści zobowiązanie gwaranta-poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

5.Wadium wniesione w formach innych niż w pieniądzu należy składać w oryginale w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pokój nr 101: Starostwo Powiatowe, pl. Niepodległości 8, 59 - 500 Złotoryja, kopię należy załączyć do oferty. Niezależnie od formy, wadium należy wnieść do dnia 24.01.2014 r. do godziny 11:00.

6.Zamawiający wymaga, aby okres ważności wadium złożonego w formie niepieniężnej nie był krótszy niż okres związania ofertą, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. Termin ważności wadium złożonego w formie niepieniężnej jest datą, do której Zamawiający może wysłać żądanie wypłaty.

7.Zamawiający zwraca bądź zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu minimum 2 dostaw materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych o wartości równej lub przekraczającej łącznie 20 000 zł brutto każda, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Przez główne dostawy Zamawiający rozumie dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych o wartości równej lub przekraczającej łącznie 20 000 zł brutto. Zamawiający żąda złożenia dowodów dotyczących głównych dostaw, określających czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający żąda wskazania w wykazie informacji, które z wyszczególnionych w wykazie dostaw nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie i w jakim zakresie. Zamawiający dopuszcza niewykonanie lub nienależyte wykonanie 10% dostaw z wykazanych w wykazie.;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

1.W przypadku oferowania materiału równoważnego, zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom, w szczególności poświadczające zgodność zaoferowanych produktów w zakresie projektowania, wytwarzania i dystrybucji z normami ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważnymi;

2.W przypadku oferowania materiału równoważnego dokument potwierdzający, że oferowane materiały eksploatacyjne posiadają termin przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia zainstalowania kasety w drukarce (niezależnie od daty zakupu i okresu przechowywania zamkniętej kasety w magazynie);

3.W przypadku oferowania materiału równoważnego oświadczenie producenta materiału eksploatacyjnego równoważnego, że oferowane kasety z tonerem i-lub tusze są materiałami fabrycznie nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi, a żaden z elementów kasety z tonerem i-lub tuszu nie jest wtórnie wykorzystany, ani nie pochodzi z procesu recyklingu;

4.W przypadku oferowania materiału równoważnego raport z testów wydajności wystawiony przez niezależny od producenta podmiot przygotowany zgodnie z normą ISO-IEC 19752, ISO-IEC 24711, ISO-IEC 19798. Zamawiający wymaga załączenia raportów przygotowanych zgodnie z normami ISO-IEC 19752, ISO-IEC 24711, ISO-IEC 19798. W raporcie przygotowanym zgodnie z normą muszą znaleźć się poniższe informacje: średnia ilość wydruków, odchylenie standardowe, dolna granica przedziału ufności (90%), data testowania, liczba testowanych kaset, liczba kaset użytych do obliczeń, typ kasety, informacja czy stosowano procedurę wstrząsania, tryb drukowania, liczba kaset użytych w teście, użyty nośnik, format papieru; orientacja podawania papieru, model drukarki, model komputera, system operacyjny, oprogramowanie, wersja sterownika drukarki, wersja strony testowej, codzienne wyłączanie-włączanie zasilania, interfejs, kody testowanych wkładów, numery seryjne drukarek na których przeprowadzono testy, temperatura w °C, wilgotność. Zamawiający nie będzie uznawać dokumentów, które nie będą zawierać wszystkich powyższych informacji lub które będą zawierały sformułowanie, że raport został przygotowany-w oparciu o normę; na podstawie normy zamiast wymaganego badania zgodnie z normą.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej z wykorzystaniem wzoru - dodatek nr 4 do SIWZ wraz z kalkulacją ofertową - dodatek nr 7 do SIWZ;

2.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - dodatek nr 1 do SIWZ;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiany dotyczyć mogą okoliczności wynikających z przyczyn: losowych, technicznych, administracyjnych, gospodarczych, finansowych, zmian przepisów prawa jeżeli będzie to konieczne dla uzyskania celu określonego w postanowieniach umowy zawartej z Wykonawcą.

2.Niezależnie od okoliczności wymienionych w ust. 1 Zamawiający ma prawo dokonywać zmian umowy dotyczących zmiany siedziby jednej ze stron.

3.W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.sp-zlotoryja.dolnyslask.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Złotoryi, Pl.Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, pokój 306.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.01.2014 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Złotoryi, Pl.Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja,sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.01.2014 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2014-01-16
Data publikacji:2014-01-16
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:2294