WR.272.6.2019 Przebudowa i rozbudowa obiektów budowlanych Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wojcieszowie (Etap I)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 maja 2019

                                                                                                         Wykonawcy biorący udział

                                                                                                         w postępowaniu

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/

ORAZ WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI

 Z PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA*

 

     Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiat Złotoryjski z siedzibą w Złotoryi 59-500, Pl. Niepodległości 8 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Przebudowa i rozbudowa obiektów budowlanych Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wojcieszowie (Etap I)”, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: DOBROBUD Norbert Wiśniak, ul. B. Chrobrego 77a, 59-550 Wojcieszów.

      Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Wykonawcy spełniła wszystkie warunki opisane w SIWZ i jednocześnie uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

      Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w prowadzonym postępowaniu oraz przyznana punktacja w kryteriach: cena 60% oraz długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane o wadze 40%.

I. Oferta oznaczona numerem I, złożona przez AGADOM POLSKA Sp. z o.o., ul. Myśliborska 13, 59-400 Jawor

Przyznana punktacja w kryterium cena: 57,81 pkt;

Przyznana punktacja w kryterium długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane: 40 pkt;

Łączna przyznana punktacja: 97,81 pkt.

 

II. Oferta oznaczona numerem II, złożona przez DOBROBUD Norbert Wiśniak, ul. B. Chrobrego 77a, 59-550 Wojcieszów

Przyznana punktacja w kryterium cena: 60,00 pkt;

Przyznana punktacja w kryterium długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane: 40 pkt;

Łączna przyznana punktacja: 100,00 pkt.

 

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2019-05-14
Data publikacji:2019-05-14
Osoba sporządzająca dokument:Monika Gudz
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gudz
Liczba odwiedzin:188