WR.272.10.2019 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania p. n. „Przebudowa i rozbudowa obiektów budowlanych Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wojcieszowie”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 maja 2019

Zapytanie ofertowe

Powiat Złotoryjski – Starostwo Powiatowe w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja (Zamawiający) działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro,   z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie następującej usługi: 

I.Przedmiotem postępowania jest Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania p. n. „Przebudowa i rozbudowa obiektów budowlanych Zespołu Pałacowo-Parkowego    w Wojcieszowie”.

 

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru będzie dotyczyło przebudowy i rozbudowy obiektów budowlanych Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wojcieszowie. Podział i przebudowa ma za zadanie poprawę warunków użytkowania obiektów, oraz udostępnienie przebudowanego obiektu osobom niepełnosprawnym. Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania istniejącego domu dziecka "Sobieradzik".

Szczegółowy opis planowanych prac przez Zamawiającego zawarty jest w Przedmiarach robót, które są załączone do niniejszego zapytania ofertowego.

Istniejący dom dziecka wyposażony jest w wewnętrzne instalacje: elektryczną, telefoniczną,  wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania (z własnej kotłowni na paliwo stałe, usytuowanej w piwnicy budynku).

 W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru zgodnie z zakresem określonym art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) przy czym Inspektor Nadzoru zobowiązuje się również, w ramach swoich obowiązków uczestniczyć w odbiorze gwarancyjnym przed upływem okresu gwarancji robót budowlanych.

Zgodnie z decyzją wydaną przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Legnicy wykonywanie nadzoru inwestorskiego musi być wykonywane przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków    i opiece nad zabytkami tj. „Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury”(Dz.U.2018.2067 t.j. z dnia 2018.10.30)

 

II. Termin realizacji zamówienia ustala się na:

1.Termin rozpoczęcia: w dniu podpisania umowy z wykonawcą robót p.n. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania p. n. „Przebudowa i rozbudowa obiektów budowlanych Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wojcieszowie”.

2.Termin zakończenia – po ostatecznym odbiorze robót i ich rozliczeniu (jednak nie dłużej niż 30 dni od odbioru końcowego inwestycji).

 

III. Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

Wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu złożenia ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie ) minimum:

- jedną usługę nadzoru inwestorskiego obejmującą branżę konstrukcyjno-budowlaną przy inwestycji dotyczącej budowy/przebudowy/remontu budynku zabytkowego  tj. budynku wpisanego do rejestru zabytków, o wartości nadzorowanych robót min. 200 000,00 zł brutto

3. Sposób oceny warunku: weryfikacja nastąpi w oparciu o wykaz (Załącznik nr 4 do zapytania) zrealizowanych usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Jeżeli  z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

 

IV. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

- Dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego bez ograniczeń, w tym:

a) minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu nadzoru inwestorskiego     w branży konstrukcyjno-budowlanej która musi:

- legitymować się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych   w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

- posiadać uprawnienia do pełnienia nadzoru w budynkach wpisanych do krajowego rejestru zabytków zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.)

- być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów               (Dz. U. z 2016 poz. 1725).

 

Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których będzie wynikało spełnianie warunku opisanego powyżej.

 

2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. posiadają ubezpieczenie OC prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 50 000 zł.

Do oferty należy dołączyć dokument, z którego wynikać będzie spełnianie warunku opisanego powyżej.

 

V. Jedynym kryterium oceny oferty jakie Zamawiający przyjął w tym postępowaniu jest cena.
Ma ona znaczenie w 100%.

VI. Sposób oceniania ofert:

1. W kryterium tym Zamawiającemu zależy aby oferty przedstawiały jak najniższy wskaźnik ceny. Do obliczania punktów zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

 cena najkorzystniejsza

 X

100 max ilość punktów możliwych do otrzymania

cena badana

 

2.  Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

3.Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną.

4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

5. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

 6. Opis sposobu obliczania ceny: Wykonawca oblicza cenę ofertyzawierającą podatekod towarów  i usług.Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył ofertę z najniższą ceną brutto za wykonanie całości zamówienia oraz dopuszcza możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z Wybranymi Wykonawcami.

8. Cena oferty jest ceną ryczałtową, która powinna obejmować wszystkie przewidziane przez wykonawcę koszty, związane z realizacją funkcji Inspektora nadzoru.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do projektu umowy.

11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                                             z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych       oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz Urz. UE L 119        z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Starosta Złotoryjski z siedzibą  w Złotoryi Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja tel. 76 8786 930;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Złotoryi jest Pan Kamil Goda  kontakt:iod@powiat-zlotoryja.pl  tel. 76 506 53 31;

   - dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO   w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia  publicznego, 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

   - odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia  zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio  dotyczących Wykonawcy jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego;

- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane   wsposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących   Wykonawcy;

 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących  Wykonawcy*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania  danych osobowych  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2  RODO**; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza  przepisy RODO;

Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,    gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c    RODO.  

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z zapytaniem ofertowym oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO¹) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  w niniejszym postępowaniu.

¹) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

VII. Zamawiający ustalił termin składania ofert cenowych Wykonawców  do dnia 20.05.2019 r.Oferty należy złożyć w formie pisemnej w Starostwie Powiatowym w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja.

 

VIII. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania p. n. „Przebudowa i rozbudowa obiektów budowlanych Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wojcieszowie, WR.272.10.2019”.

 

IX. Zamawiający prosi o złożenie oferty na druku załączonym do niniejszego zapytania p.n. „Wzór oferty cenowej”.

X. Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Załączniki:

Nr 1 Wzór umowy

Nr 2 Wzór oferty cenowej

Nr 3 Przedmiar robót

Nr 4 Wykaz osób oraz robót

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2019-05-14
Data publikacji:2019-05-14
Osoba sporządzająca dokument:Ada Mikus
Osoba wprowadzająca dokument:Ada Mikus
Liczba odwiedzin:473