Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi

WR.272.2.2019 Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy Kat B w ramach projektu pn. „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie złotoryjskim”

25 marca 2019

                                    

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1-3 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

 

1. Przedmiot zamówienia:

Organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu   pn. „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie złotoryjskim”.

 2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w Starostwie Powiatowym w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, w dniu 25.03.2019 r. o godzinie 12:00.

3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Kwota ta wynosi 14 000,00 zł brutto.

4. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert:    

L.P.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto w PLN

Liczba dodatkowych godzin praktycznych kursu, zaoferowanych przez Wykonawcę

1

Szkoła Nauki Jazdy

Owczarek

Prusice 10,  59-500 Złotoryja

 

13 790,00 zł

 

10 godzin

Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy zawartym w SIWZ.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego niniejszej informacji, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.  z 2019 poz. 369 ze zm.).

Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2019-03-25
Data publikacji:2019-03-25
Osoba sporządzająca dokument:Monika Gudz
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gudz
Liczba odwiedzin:481