IZ.272.34.2018 Remont drogi powiatowej nr 2268 D Olszanica – Radziechów, droga dojazdowa do gruntów rolnych (etap I odcinek od 11+090 do 12+960)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 września 2018

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1-3 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

 

1. Przedmiot zamówienia:

Remont drogi powiatowej nr 2268 D Olszanica – Radziechów, droga dojazdowa do gruntów rolnych (etap I odcinek od 11+090 do 12+960)

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w Starostwie Powiatowym w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, w dniu 12.09.2018 r. o godzinie 12:00.

3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Kwota ta wynosi 560 112,96 brutto.

4. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert:    

L.P.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto w PLN

Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane

1

Konsorcjum Firm:

Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 58-460 Jelenia Góra, ul. Dworcowa 26

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „Com-D” sp. z o.o., 59-400 Jawor, ul. Poniatowskiego 25

 

1 127 653,47 zł

 

5 lat

2

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Ul. Kaczawska 19

58-514 Jelenia Góra

 

 

1 109 990,99 zł

 

 

5 lat

3

Usługi Remontowo-Budowlane

i Transport Józef Michalik

Kościelniki Dolne 9

59-800 Lubań

 

 

 

993 192,65 zł

 

 

5 lat

 

 

 

Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy zawartym w SIWZ.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego niniejszej informacji, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.  z 2017 poz. 229 ze zm.).

Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, potwierdzające,  że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument składa każdy  z Wykonawców występujących wspólnie).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiat Złotoryjski
Data utworzenia:2018-09-12
Data publikacji:2018-09-12
Osoba sporządzająca dokument:Ada Mikus
Osoba wprowadzająca dokument:Ada Mikus
Liczba odwiedzin:613