Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi

RS.6341.34.2017 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

Na podstawie art. 127 ust. 6 w związku z art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3  ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) Starosta Złotoryjski informuje, że w dniu 4 lipca 2017 roku, zostało  wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek  z dnia 4 lipca 2017 r. Pana Krzysztofa Hanulaka reprezentującego Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1) wykonanie urządzeń wodnych tj.:

-prowadzenie przez rzekę Kaczawę w km 58+393 mostu tymczasowego w hm drogi objazdowej 0+45,36

-likwidację istniejącego mostu drogowego przez rzekę Kaczawę w km 58+422 o konstrukcji 3 przęsłowej, w km 82+119 drogi wojewódzkiej nr 328

-prowadzenie przez rzekę Kaczawę w km 58+422 nowego obiektu mostowego o konstrukcji belkowo płytowej   z betonu prężnego, w km 82+119 drogi nr 328

-zabudowę koryta rzeki Kaczawy, w formie ubezpieczenia narzutem kamiennym grubości do 40 cm skarpy brzegu lewego na odcinku od km 58+392 do km 58+461i skarpy brzegu prawego na odcinku od km 58+392  do km 58+449

-zabudowę koryta rzeki Kaczawy na odcinku mostu w formie stabilizacji dna trzema gurtami betonowymi z okładziną kamienną o wymiarach 0,5x1,0 m

-wykonanie wylotu z odwodnienia mostu drogowego

2) szczególne korzystanie z wód tj.: wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi na działce nr 130/2 obręb Nowy Kościół, gmina Świerzawa, z odwodnienia mostu w km 82+119 drogi wojewódzkiej nr 328, oczyszczonych poprzez separator lamelowy z osadnikiem poprzez wylot kanalizacji deszczowej o średnicy dn 250 i rzędnej 214,55 m, w ilości:

Qmax = 8,9 l/s, Qmaxh = 5,3 m3/h,  Qśrd = 0,74 m3/d, Qmaxr = 491 m3/rok.

Z dokumentami można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pokój nr 211.

Wszelkie uwagi dotyczące w/w przedsięwzięcia, można zgłaszać przez okres 14 dni licząc od daty wywieszenia obwieszczenia.

 

Otrzymują:

1.Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie (niniejsze obwieszczenie po naniesieniu adnotacji o miejscu i terminie wywieszenia obwieszczenia należy przesłać do tut. Starostwa).

2.a/a – tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Złotoryi.

Autor: Beata Borucka

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-07-19 11:20przez: Beata Borucka
Opublikowano:2017-07-19 00:00przez: Beata Borucka
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe
Odwiedziny:1797

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.