ZD.71.272.PN.5.B5.2016 Odbudowa drogi powiatowej nr 2602 D Biegoszów od km 3+420 do km 3+770 na dł. 350 m [Intensywne opady deszczu maj 2014r.]

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 listopada 2016

          

                                                                                             Wykonawcy biorący udział

                                                                                                            w postępowaniu

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/
ORAZ WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI
Z PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA*

 

     Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiat Złotoryjski z siedzibą w Złotoryi 59-500, Pl. Niepodległości 8 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Odbudowa drogi powiatowej nr 2602 D Biegoszów od km 3+420 do km 3+770 na dł. 350 m [Intensywne opady deszczu maj 2014r.]”, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław Oddział: 59-500 Złotoryja, ul. Legnicka 39.

      Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Wykonawcy spełniła wszystkie warunki opisane w SIWZ i jednocześnie uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

      Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w prowadzonym postępowaniu oraz przyznana punktacja w kryteriach: cena 60% oraz długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane 40%.

1. Oferta oznaczona numerem I, złożona przez Przedsiębiorstwo Transportowo- Budowlane  Sp. z o.o., ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław Oddział: 59-500 Złotoryja, ul. Legnicka 39

Przyznana punktacja w kryterium cena oferty brutto: 60,00 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane: 40 pkt;
Łączna przyznana punktacja:  100,00 pkt.

2. Oferta oznaczona numerem II, złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor

Przyznana punktacja w kryterium cena oferty brutto: 56,12 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane: 40 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 96,12 pkt.

 W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiat Złotoryjski
Data utworzenia:2016-11-02
Data publikacji:2016-11-02
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Dudzic
Osoba wprowadzająca dokument:Urszula Dudzic
Liczba odwiedzin:1334