Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Złotoryjskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 stycznia 2012

Zapytanie ofertowe

 

 

Starostwo Powiatowe w Złotoryi (Zamawiający) ogłasza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 euro, wprowadzonego Postanowieniem Nr 4/2011 Starosty Złotoryjskiego z dnia 28 lutego 2011r., z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 

1. Przedmiotem postępowania jest Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Złotoryjskim zgodnie z przepisami ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. o Finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).

 

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

a) przygotować plan audytu wewnętrznego dla danego roku oraz na rok kolejny,
w porozumieniu z kierownikiem jednostki, na podstawie analizy ryzyka,

b) przeprowadzić 2 zadania audytowe, zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego,

c) przeprowadzać czynności doradcze zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego, a w uzasadnionych przypadkach poza planem,

d) sporządzić sprawozdania z wykonania planu.

 

3. Audyt należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21, poz. 108).

 

4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien spełniać warunki określone w art. 286 ustawy o Finansach publicznych oraz wykazać się zrealizowaniem min. 2 zadań audytowych dla JST.

 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do złożenia kopii dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie. 
  
6. Zamawiający ustalił, że jedynym kryterium oceny ofert będzie cena.

 

7. Opis sposobu obliczania ceny: Wykonawca oblicza cenę oferty brutto zawierającą  podatek od towarów i usług i wpisuje je do odpowiednich rubryk oferty. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.

 

8. Starostwo Powiatowe w Złotoryi udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto na wykonanie całości zamówienia.

 

9. Zamawiający ustalił termin składania ofert cenowych Wykonawców do dnia  26.01.2012r. do godz. 10:00. Oferty należy przesłać pisemnie na adres Starostwo Powiatowe w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, pokój nr 306 lub faxem na numer 76/8786955.

 

10. Zamawiający prosi o złożenie oferty na druku załączonym do niniejszego zapytania p.n. „Wzór oferty cenowej”

 

11. Do oferty cenowej należy dołączyć aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli dotyczy)

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2012-01-18
Data publikacji:2012-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:2371