Dostawa i montaż następujących przedmiotów promocyjno - informacyjnych w ramach umowy o dofinansowanie projektu „Złota sieć – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 stycznia 2012

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Powiat Złotoryjski – zamawiający, z siedzibą w Złotoryi 59-500, Pl. Niepodległości 8 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zmianami (postępowanie poniżej 14 000 euro).

 

  1. Przedmiotem postępowania jest wykonanie, dostawa i montaż następujących przedmiotów promocyjno - informacyjnych w ramach umowy o dofinansowanie projektu „Złota sieć – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim”, nr POIG.08.03.00-02-096/09-00, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion, według następującej specyfikacji:

-Dwie tablice informacyjne, wiszące na elewacji budynku, do montażu płaskiego o wymiarach 150 x 100 cm

-Jedna tablica pamiątkowa po zakończeniu projektu, z materiału trwałego np. kamień, metal o wymiarach 70 x 50 cm

-Jedna gablota informacyjna, przeszklona, wolnostojąca o wymiarach ok. 150 x 100 cm, pogrubienie gabloty ok. 6 cm, szkło akrylowe (plex), naturalny kolor aluminiowy, płyta magnetyczna biała, słupki nośne aluminiowe

Wyżej wymienione przedmioty muszą być wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w „PRZEWODNIKU W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYNA GOSPODARKA, 2007 – 2013 DLA BENEFICJENTÓW INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU” oraz zgodnie z wytycznymi określonymi przez zamawiającego.

  1. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia i dostarczenia go do swojej siedziby w ciągu 21 dni od momentu podpisania umowy z Wykonawcą.

  2. Zamawiający ustalił, że jedynym kryterium oceny ofert będzie cena.

  3. Opis sposobu obliczania ceny: wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług i wpisuje je do odpowiednich rubryk oferty. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.

  4. Powiat Złotoryjski udzieli zamówienia wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto na wykonanie całości zamówienia.

  5. Zamawiający ustalił termin składania ofert cenowych Wykonawców do dnia 9.02.2012 r. do godz. 15.00.

  6. Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie pisemnej na druku załączonym do niniejszego zapytania pn. „Wzór oferty cenowej”.

  7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą pocztową lub doręczenia osobistego do sekretariatu urzędu (decyduje data wpływu) na adres Starostwo Powiatowe w Złotoryi, 59-500 Złotoryja, Pl. Niepodległości 8, a także drogą elektroniczną w formie zeskanowanego dokumentu podpisanej oferty cenowej na adres promocja@powiat-zlotoryja.pl lub w formie faxu na nr 76 878 69 55.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2012-01-31
Data publikacji:2012-01-31
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:2367