Rozbudowa sieci radiowej zlokalizowanej na terenie Powiatu Złotoryjskiego na potrzeby projektu p.n. "Złota sieć - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 lutego 2012

http://powiat-zlotoryja.pl/images/miniatury/zlotasiec_header.jpg 

Powiat Złotoryjski

Pl. Niepodległości 8

59-500 Złotoryja

Telefon: 76 878 69 33, -40, -44, -50, faks: 76 878 69 55

 Złota sieć - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim

 

 

 

      Złotoryja 14 luty 2012 r.

 

Dotyczy: Rozbudowy sieci radiowej zlokalizowanej na terenie Powiatu Złotoryjskiego na potrzeby projektu p.n. „Złota Sieć – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Powiat Złotoryjski - Starostwo Powiatowe w Złotoryi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) - postępowanie poniżej 14 000 euro.


Celem rozbudowy sieci jest umożliwienie dostarczenia usług dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Grodziec, Sędzimirów, Nowa Wieś Grodziska, Wojcieszyn, Uniejowice, Olszanica, Zagrodno, Modlikowice, Proboszczów.

 

Rozbudowa sieci powinna opierać się na koncepcji przedstawionej przez Zamawiającego w załączniku nr 1

 

Kontakt w sprawach technicznych:
Tomasz Chowański      – 76 878 69 50 wew. 208; tel. kom.: 880 622 478,
Paweł Skiba                 – 76 878 69 50 wew. 311

 

1. Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT.
2. Strony umowy ustaliły, że zaplata za wykonaną usługę nastąpi na podstawie faktury VAT w terminie 21 dni licząc od daty sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego.
3. Termin realizacji zamówienia ustala się na :
- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy
- zakończenie: 31-03-2012 r.
4.  Jedynym kryterium oceny oferty jakie Zamawiający przyjął w tym postępowaniu jest cena. Ma ona znaczenie w 100%.

5. Sposób oceniania ofert: W kryterium tym Zamawiającemu zależy aby oferty przedstawiały jak najniższy wskaźnik ceny. Do obliczenia punktów zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:     
 N : w x a, gdzie
cena:

cena najkorzystniejsza  X  100 max ilość punktów możliwych do otrzymania
      cena badana   

 

6. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną.
8. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
9. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
10. Opis sposobu obliczania ceny: Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
11. Powiat złotoryjski - Starostwo Powiatowe w Złotoryi udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto na wykonanie całości zamówienia.
12. Zamawiający ustalił termin składania ofert cenowych Wykonawców  do dnia 22.02.2012r. do godz. 11:00. Oferty należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Złotoryi,  pl. Niepodległości 8, pokój nr 306 lub faxem na numer 76 878 69 55.
13. Oferty złożone w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na rozbudowę sieci radiowej zlokalizowanej na terenie Powiatu Złotoryjskiego na potrzeby projektu p.n. „Złota Sieć – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim. Nie otwierać przed 22.02.2012r. godz. 11:00.”
14. Zamawiający prosi o złożenie oferty na druku załączonym do niniejszego zapytania p.n. „Wzór oferty cenowej”.
15. Do oferty cenowej należy dołączyć aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Załączniki:

Nr 1. Koncepcja rozbudowy Sieci radiowej
Nr 2. Wzór oferty cenowej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2012-02-14
Data publikacji:2012-02-14
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:1981