Organizacja i przeprowadzanie szkoleń obsługi komputera w ramach projektu p.n. "Złota Sieć - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lutego 2012

 http://powiat-zlotoryja.pl/images/miniatury/zlotasiec_header.jpg

Powiat Złotoryjski

Pl. Niepodległości 8

59-500 Złotoryja

Telefon: 76 878 69 33, -40, -44, -50, faks: 76 878 69 55

 Złota sieć - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim

 

 

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń obsługi komputera w ramach projektu p.n. Złota Sieć -Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Starostwo Powiatowe w Złotoryi

Pl. Niepodległości 8

59-500 Złotoryja

woj. dolnośląskie

tel. 076 8786940, -950

faks 076 8786955

Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiat-zlotoryja.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń obsługi komputera w ramach projektu p.n. Złota Sieć -Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera dla 100 Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu p.n. Złota Sieć - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim.

2. Zamówienie obejmuje następujące usługi:

1) Usługę przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi komputera dla 100 Beneficjentów Ostatecznych

2) Usługę transportu uczestników szkolenia z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia i z miejsca szkolenia do miejsca zamieszkania.

3) Usługę cateringu dla 100 Beneficjentów Ostatecznych i 10 opiekunów

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

ad. 1) W celu realizacji usługi szkoleniowej Wykonawca zobowiązany będzie:

a) Przeprowadzić kurs na terenie Powiatu Złotoryjskiego, w miejscu dostosowanym do potrzeb osób poruszających się na wózkach (w tym toalety, podjazdy, windy).

b) Przeprowadzić kurs w grupach o różnych stopniach zaawansowania, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników. Istnieje możliwość zorganizowania grup o tym samym poziomie zaawansowania w zależności od potrzeb uczestników.

c) Przeprowadzić egzamin początkowy dla Uczestników, określający poziom umiejętności komputerowych. Na podstawie egzaminu Uczestnicy zostaną przyporządkowani do odpowiedniej grupy zgodnie z poziomem zaawansowania. Sporządzić dokument z egzaminu początkowego, dotyczący każdego uczestnika. Dokument ten zostanie przekazany Zamawiającemu.

d) Zapewnić lokal oraz sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Zamawiający dopuszcza możliwość szkolenia dwóch uczestników kursu przy jednym stanowisku komputerowym.

e) Miejsce realizacji szkoleń Wykonawca winien oznakować zgodnie z Wytycznymi w zakresie oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG), Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion.

f) Zapewnić podczas kursu stałe łącza komputerów z Internetem.

g) Zapewnić uczestnikom niezbędne materiały szkoleniowe i podręczniki, uwzględniając przy tym różna grupy odbiorców (młodzież, osoby niepełnosprawne, osoby starsze) oraz ich zaawansowanie w obsłudze komputera.

h) Przybory szkoleniowe i materiały promocyjne zapewnia Zamawiający (długopisy, notesy itp.)

i) Zapewnić wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną do przeprowadzenia szkoleń.

j) Opracować przykładowe programy nauczania dla kursu na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym, uwzględniając, że każdy z kursów będzie trwał 30 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut). Zakres materiału jaki Wykonawca powinien uwzględnić przy opracowywaniu programu nauczania zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.

k) Opracować harmonogram kursu uwzględniający dzienny czas trwania zajęć nie dłuższy niż 6 godzin dydaktycznych (45 min.), rozpoczynających się nie wcześniej niż o godzinie 8:00 i kończących się nie później niż o godzinie 20:00. Do czasu zajęć dydaktycznych nie wlicza się czasu trwania przerw. l

) Przeprowadzić dla każdego z uczestników końcowy egzamin praktyczny.

m) Wydać każdemu uczestnikowi kursu po jego zakończeniu zaświadczenie oraz/lub certyfikat ukończenia kursu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG), Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion.

n) Przeprowadzić na zakończenie kursu ankietę ewaluacyjną, określającą poziom zadowolenia uczestników z odbytego kursu, przydatność omawianych zagadnień.

o) Prowadzić wyodrębnioną finansową dokumentację szkolenia w postaci faktur, rachunków, umów zlecenia itp.

p) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu na zakończenie kursu oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność, następujących dokumentów:

- imienne listy obecności, dzienniki zajęć z zaznaczeniem tematyki szkoleń,

- listę z potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych przez uczestników szkolenia,

- rejestr wydanych zaświadczeń i certyfikatów.

q) Wszystkie przygotowane dokumenty powinny być oznakowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007- 2013 (PO IG), Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion.

r) Ubezpieczyć uczestników kursu w okresie jego trwania od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ad. 2) W celu realizacji usługi transportu Wykonawca zobowiązany będzie:

a) Zapewnić dowóz uczestników szkolenia z terenu powiatu złotoryjskiego na miejsce szkolenia oraz z miejsca szkolenia do miejsca zamieszkania - lista określająca lokalizacje uczestników kursu stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ

b) Wykonawca zapewni transport uczestnikom szkolenia pojazdami spełniającymi wymogi rozporządzenia z dnia 31.12.2002r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 roku, Nr 32, poz.262 ze zm.).

c) Zapewnić dowóz i odwóz uczestników według opracowanego harmonogramu szkoleń. d) Wykonawca będzie świadczył usługę zgodnie z przewidzianymi prawem warunkami bezpieczeństwa i higieny.

e) Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną licencję na krajowy przewóz osób wydaną przez upoważniony podmiot.

Ad. 3) W celu realizacji usługi cateringu Wykonawca zobowiązany będzie:

a) Zapewnić uczestnikom i ich opiekunom wyżywienie podczas kursu.

b) Usługa cateringowa obejmować ma:

- Trzy przerwy kawowe dla każdego ze szkoleń, na które będą składały się: napoje gorące (kawa, herbata), napoje zimne (woda mineralna gazowana, niegazowana), ciastka - bez ograniczeń w trakcie realizacji zadania;

-obiad:

- obiad powinien składać się z dwóch dań, ciepłego napoju np. kompot;

- pierwsze danie obiadu powinna stanowić zupa przyrządzona na wywarach jarskich lub mięsnych . Jeśli w skład zupy będą wchodzić np. ziemniaki, kluski czy kasza nie powinny się one powtarzać w drugim daniu;

- drugie danie powinno być bogate w białko pełnowartościowe - mięso, ryby, jaja itp. w zestawieniu z ziemniakami lub innymi produktami z grupy produktów zbożowych tj. kaszami różnego rodzaju, makaronami, kluskami itp.;

- obiad musi koniecznie obfitować w warzywa podane w różnej postaci;

- w każdy piątek powinny być podawane dania bezmięsne;

-posiłki powinny być urozmaicone i zrównoważone, wzbogacone mieszankami przypraw, nie mogą być wykonywane z półproduktów; powinny być wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, estetyki oraz powinny uwzględniać polską tradycję kulinarną.

c) Szacunkowa ilość posiłków obiadowych dla 100 osób tj. Beneficjentów Ostatecznych oraz 10 opiekunów: 500 posiłków dla BO, 50 posiłków dla opiekunów.

d) Wykonawca zapewni menu jednakowe dla wszystkich grup szkoleniowych.

e) Wykonawca zorganizuje miejsce wydawania i spożywania posiłków, zadba o właściwy stan posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne). Miejsce to powinno znajdować się w tym samym obiekcie, w którym prowadzone są kursy, jednakże w pomieszczeniu innym niż sala szkoleniowa ze względu na specyfikę szkolenia.

f) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę, rozstawienie posiłków oraz zadbać o estetykę miejsca ich podawania;

g) Bezpośrednio po zakończeniu szkolenia Wykonawca uprzątnie miejsce świadczenia usługi.

4. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki; Projekt Złota sieć - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim o numerze POIG.08.03.00-02-096-09.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.32.00-1, 60.10.00.00-9, 55.30.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- W zakresie potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności Wykonawcy w ramach usługi transportu uczestników szkolenia powinni udokumentować posiadanie ważnej licencji na krajowy przewóz osób wydanej przez upoważniony podmiot.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy powinni udokumentować realizację co najmniej 2 usług szkoleniowych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, dla minimum 100 osób każda, w tym minimum jednej usługi realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013 - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- W celu potwierdzenia spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje minimum dwiema osobami, z których każda legitymuje się wykształceniem wyższym na kierunku informatyka lub pokrewnym oraz każda ma doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 30 godzin lekcyjnych (1 godzina = 45 minut) szkoleń, obejmujących obsługę komputera, przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- koncesję, zezwolenie lub licencję
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.sp-zlotoryja.dolnyslask.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Złotoryi Pl. Niepodelgłości 8 59-500 Złotoryja pok. 306.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.03.2012 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Złotoryi Pl. Niepodległości 8 59-500 Złotoryja pok. 306.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki; Projekt Złota sieć - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim o numerze POIG.08.03.00-02-096-09.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.02.2012r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2012-02-15
Data publikacji:2012-02-15
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:1938