Udzielenie kredytu do kwoty 5 000 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi z przeznaczeniem na prefinansowanie srodków pochodzących z dotacji UE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 lutego 2013

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/
ORAZ WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI
 Z PROWADZONEGO POSTEPOWANIA*


Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Starostwo Powiatowe z siedzibą w Złotoryi, pl. Niepodległości 8 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty  5 000 000,00 dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi z przeznaczeniem na prefinansowanie środków pochodzących z dotacji UE”, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 z późn. zm.) dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: NORDEA BANK POLSKA S. A., ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia.
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Wykonawcy (jako jedyna oferta w prowadzonym postępowaniu) przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert, przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w prowadzonym postępowaniu:

1. NORDEA BANK POLSKA S. A.
ul. Kielecka 2     
81-303 Gdynia
Przyznana punktacja w kryterium cena 100%: 100,00 pkt.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 
 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2013-02-25
Data publikacji:2013-02-25
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:2243