Dostawa samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatu Złotoryjskiego – jednostki organizacyjnej powiatu, w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON – Program wyrównywania różnic między regionami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 marca 2013

Wykonawcy biorący udział
    w postępowaniu


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiat Złotoryjski - Starostwo Powiatowe z siedzibą w Złotoryi, pl. Niepodległości 8 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę samochodu  osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatu Złotoryjskiego – jednostki organizacyjnej powiatu, w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON – Program wyrównywania różnic między regionami II”,  Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 z późn. zm.) dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: F. W. „Jodko-Schiewe” sp. j., ul. K. Odnowiciela 1, 58-100 Świdnica. 
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Wykonawcy przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w prowadzonym postępowaniu oraz przyznana punktacja w kryterium „cena 100%”:

 

1. F. W. „Jodko-Schiewe” sp. j.
ul. K. Odnowiciela 1
58-100 Świdnica
Przyznana punktacja : 100,00

 

2. Motorpol Sp. z o.o.
ul. Piękna 21
50-505 Wrocław
Przyznana punktacja: 96,65

 

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy PZP.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2013-03-25
Data publikacji:2013-03-25
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:2314