Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu zdobnictwa ozdób choinkowych oraz poligrafii i reklamy wizualnej w ramach projektu p.n. „Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 kwietnia 2013

 

Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Starostwo Powiatowe z siedzibą w Złotoryi, pl. Niepodległości 8 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu zdobnictwa ozdób choinkowych oraz poligrafii i reklamy wizualnej w ramach projektu p.n. „Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim”, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 z późn. zm.) dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: ZAZPOL Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Skowronia Góra 3, 59-540 Świerzawa.
 Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Wykonawcy przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w prowadzonym postępowaniu oraz przyznana punktacja w kryterium cena 100%:
1.ZAZPOL Zakład Aktywności Zawodowej,
ul. Skowronia Góra 3,
59-540 Świerzawa.
Przyznana punktacja: 100,00

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 
 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy PZP.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2013-04-09
Data publikacji:2013-04-09
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:2052