Wykonanie wycen nieruchomości Skarbu Państwa z terenu Powiatu Złotoryjskiego w roku 2014

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 stycznia 2014
Zapytanie ofertowe


Powiat Złotoryjski (Zamawiający) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 euro”, wprowadzonego Postanowieniem Nr 4/2011 Starosty Złotoryjskiego z dnia 28 lutego 2011 r., z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (j.t.  Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

1.Przedmiotem postępowania jest „Wykonanie wycen nieruchomości Skarbu Państwa z terenu Powiatu Złotoryjskiego w roku 2014”.
2.Zamawiający będzie sukcesywnie zlecał Wykonawcy realizację wyceny nieruchomości tj. w miarę pojawienia się bieżących potrzeb, od dnia podpisania umowy do końca roku 2014.
3.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu wykonanej wyceny
w terminie 14 dni od daty złożonego przez Zamawiającego zamówienia.
4. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną wycenę na okres 24 miesięcy od daty jej dostarczenia Zamawiającemu.
5. Zamawiający ustalił, że jedynym kryterium oceny ofert będzie cena.
6.Opis sposobu obliczania ceny: Wykonawca oblicza cenę oferty brutto zawierającą  podatek od towarów i usług i wpisuje ją do odpowiednich rubryk oferty. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
7.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto na wykonanie całości zamówienia.
8.Zamawiający ustalił termin składania ofert cenowych Wykonawców do dnia 16.01.2014 r. do godz. 10:00. Oferty należy złożyć w formie pisemnej  w Starostwie Powiatowym w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, w sekretariacie, I piętro.
9.Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie wycen nieruchomości Skarbu Państwa z terenu Powiatu Złotoryjskiego w roku 2014.”
10.Zamawiający prosi o złożenie oferty na druku załączonym do niniejszego zapytania p.n. „Wzór oferty cenowej”- załącznik nr 1.
11.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami wyszczególnionymi w ofercie cenowej, według faktycznego zapotrzebowania w okresie obowiązywania umowy.
12.Do oferty cenowej należy dołączyć:
a. kserokopię świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości nadanych na podstawie art. 192 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o Gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102,  poz. 651 z późn. zm.)
b. aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2014-01-13
Data publikacji:2014-01-13
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:1979