Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Złotoryjskim w 2014 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 stycznia 2014
Zapytanie ofertowe


Powiat Złotoryjski (Zamawiający) ogłasza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 euro, wprowadzonego Postanowieniem Nr 4/2011 Starosty Złotoryjskiego z dnia 28 lutego 2011 r., z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t.  Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

1.Przedmiotem postępowania jest Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Złotoryjskim w 2014 roku.
2.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:
a)przeprowadzić audyt wewnętrzny w 2014 roku oraz przygotować plan audytu na rok kolejny, w porozumieniu                 z kierownikiem jednostki, na podstawie analizy ryzyka,
b)przeprowadzić 3 zadania audytowe, zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego,
c)przeprowadzać czynności doradcze oraz konsultacyjne w ważnych sprawach,
d)sporządzić sprawozdania z wykonania planu.

3.Audyt należy przeprowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 108).
4.Zamawiający ustalił termin składania ofert cenowych Wykonawców do dnia 22.01.2014 r. do godz. 11:00. Oferty należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, pokój nr 306 (pisemnie – osobiście lub za pośrednictwem poczty - w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na  Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Złotoryjskim w 2014 roku.
5.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien spełniać warunki określone w art. 286 ustawy o Finansach publicznych oraz wykazać się zrealizowaniem min. 3 audytów wewnętrznych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz udowodnić ze wykonał je należycie.
6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
b)wykaz minimum 3 zrealizowanych audytów wewnętrznych w jednostkach samorządu terytorialnego (zał. nr 2) wraz z poświadczeniami (dowodami), że zostały wykonane należycie (np. opinia od jednostki, w której przeprowadzono audyt),
c) kopie potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta dokumentów potwierdzających posiadanie wyższego wykształcenia (art. 286 ust.1, pkt 4 ustawy) oraz posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego (art. 286, ust.1, pkt 5 ustawy).
7.Zamawiający ustalił, że jedynym kryterium oceny ofert będzie cena.
8. Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania są:
1) Pani Agnieszka Gralak-Słonina, tel. 76 8786 940 w.106 – udzielanie informacji dot. przedmiotu zamówienia,
2) Pan Ryszard Bukowski, tel. 76 8786 940 w.307 – udzielania informacji dot. postępowania.

9.Termin realizacji zamówienia: 01.02.2014 r. do 31.01.2015 r.
10.Kryterium oceniania ofert:
 W postępowaniu tym Zamawiający zastosuje jedno kryterium tj. „cena oferty”.
 Do obliczenia punktów zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:   
cena:

(cena najkorzystniejsza : cena badana)       X    100 max ilość punktów możliwych do otrzymania
  
11.Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
12.Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną.
13. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
14.Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
15.Opis sposobu obliczania ceny: Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
16.Starostwo Powiatowe w Złotoryi udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto na wykonanie całości zamówienia.
17.Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
18. Zamawiający prosi o złożenie oferty na druku p.n. „Wzór oferty cenowej” - załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
19. Z Wykonawcą zostanie podpisana Umowa, której projekt stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Zamawiając zastrzega sobie prawo do zmiany projektu umowy.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2014-01-13
Data publikacji:2014-01-13
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:2351