Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego (komputerowego, fotograficznego, RTV) oraz oprogramowania w ramach projektu p. n. Et Labora - rehabilitacja osób niepłnosprawnych w Euroregionie Nysa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 stycznia 2014
   

 

 

Et Labora – rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Euroregionie Nysa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Polska – Saksonia 2007-2013

 

 

 

 

 

Sekcja I : Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Powiat Złotoryjski

Pl. Niepodległości 8,

59-500 Złotoryja

Miejscowość: Złotoryja

Kod pocztowy: 59-500

Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Tel.: +48 768786940

Osoba do kontaktów: Urszula Dudzic

E-mail: powiat_ag@powiat-zlotoryja.pl Faks: +48 768786955

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.powiat-zlotoryja.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

 

Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1) Opis :

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego (komputerowego, fotograficznego, RTV) oraz oprogramowania wramach projektu p.n. Et Labora – rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Euroregionie Nysa

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub

świadczenia usług :

Dostawy

Kupno

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:

PL516

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej :

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego,

sprawnego technicznie nieobciążonego prawami podmiotów trzecich sprzętu elektronicznego (komputerowego,fotograficznego, RTV) oraz oprogramowania w ramach projektu p. n. „Et Labora – rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Euroregionie Nysa”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dodatku nr 7 do SIWZ.

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy i montażu wymienionego w pkt 1 asortymentu do budynku Centrum Dydaktyczno-Socjalnego, ul. Skowronia Góra 1, 59-540 Świerzawa.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

30200000

30231300

32000000

48700000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie

II.1.8) Części:

To zamówienie podzielone jest na części:  nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres :

Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy:

1 Serwera 1 szt.;

2. Monitora LCD 21,5” – 1 szt.;

3. Monitora LCD 40” – 1 szt.;

4. Szafy serwerowej RACK – 1 szt.;

5. Firewalla z funkcjonalnością routera – 1 szt.;

6. Switcha 24-portowego 1U – 1 szt.;

7. UPS – 1 szt;

8. Aparatu fotograficznego z obiektywami – lustrzanki cyfrowej – 1 szt.

9. Projektora DLP – 1 szt.;

10. Ekranu do projektora - 1 szt.;

11. Notebooka – 1 szt.;

12. Telewizora 50” – 1 szt.;

13. Zestawu kina domowego – 1 szt.;

14. Telewizorów hotelowych 22” – 12 szt.;

15. Uchwytów mocujących TV – 12 szt.;

16. Systemu ochrony antywirusowej z zaporą ogniową dla stacji roboczych – 2 szt.;

17. Programu do tworzenia i obróbki grafiki wektorowej – licencja edukacyjna – 7 szt.;

18. Programu do tworzenia i obróbki grafiki wektorowej – licencja komercyjna – 2 szt.;

19. Programu do obróbki grafiki rastrowej, grafiki wektorowej i profesjonalnego składu tekstu – licencja

edukacyjna – 7 szt.;

20. Programu do obróbki grafiki rastrowej, grafiki wektorowej i profesjonalnego składu tekstu – licencja

komercyjna – 2 szt.;

21. Pakietu biurowego – 2 szt.;

22. Zaawansowanego oprogramowania do projektowania witryn internetowych –licencja edukacyjna – 7 szt.

Szacunkowa wartość bez VAT : 88650.40 Waluta : PLN

II.2.2) Informacje o opcjach :

Opcje : nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach :

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Okres w  dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

 

Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu żąda wniesienia wadium na podstawie art. 45 st. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości: 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

W oparciu o art. 45 ust. 6 ustawy Pzp wadium może być wniesione w jednej z kilku następujących form:

1.1 pieniądzu – wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego (tj. Powiatowy Bank Spółdzielczy, Złotoryja nr 5086 5800 0900 0037 4020 000120).

Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kopii dowodu wpłaty wadium.

1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

1.3 gwarancjach bankowych;

1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;

1.5 poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

2. Wadium wniesione w formach innych niż w pieniądzu należy składać w oryginale w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pokój nr 101: Starostwo Powiatowe, pl. Niepodległości 8, 59 – 500 Złotoryja, kopię należy załączyć do oferty. Niezależnie od formy, wadium należy wnieść do dnia 11.03.2014 r. do godziny 11: 00.

3. W przypadku składania przez Wykonawców wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten

powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:

3.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela (Instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazania ich siedzib;

3.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;

3.3 kwotę gwarancji/poręczenia;

3.4 termin gwarancji/poręczenia;

3.5 zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego”;

3.6 gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;

3.7 gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3.8 wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego;

3.9 jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą, tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert. Termin ważności gwarancji/poręczenia jest datą, do której Zamawiający może wysłać żądanie wypłaty.

3.10 stosowne pełnomocnictwa do podpisania gwarancji/poręczenia.

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9.

5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na

podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku

bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

10.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

10.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

10.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będą faktury oraz protokoły odbioru bez zastrzeżeń, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

2. Należność płatna będzie jednorazowo.

3. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

4. Termin zapłaty ustala się do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

5. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru bez zastrzeżeń.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

(jeżeli dotyczy)

1.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia

2. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia;

3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych

przedstawicieli każdego z Wykonawców winno być dołączone do oferty;

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za

wykonanie umowy.

III.1.4) Inne szczególne warunki:

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : nie

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1.1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

1.2.posiadania wiedzy i doświadczenia;

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu minimum 2 dostaw sprzętu elektronicznego o wartości równej lub przekraczającej 50 000 zł brutto każda, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

1.4.sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

2. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie

spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ), dołączonych do oferty.

4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

5. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się również Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

6. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą;

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

7.1 jest niezgodna z ustawą,

7.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp,

7.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

7.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

7.5 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia,

7.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7.7 Wykonawca w terminie trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

7.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

8. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

9. Na ofertę, oprócz innych dokumentów wskazanych w niniejszym rozdziale, składają się następujące dokumenty i załączniki:

9.1 Wypełniony i podpisany formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – dodatek nr 4 do SIWZ;

9.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru – dodatek nr 1 do SIWZ;

9.3 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – dodatek nr 6 do SIWZ.

10. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1

10.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (z wykorzystaniem wzoru – dodatek nr 2);

10.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10.5 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.6 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.7 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

11. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że, w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

12. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej:

12.1Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentów,

- o których mowa w punkcie 10.2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- o których mowa w punkcie 10.3 i 10.4, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- o których mowa w punkcie 10.6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie– wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- o których mowa w punkcie 10.5 i 10.7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

12.2 Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ustępie poprzedzającym, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawionym nie wcześniej niż w terminach o których mowa w pkt 12.1.

13. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

13.1 opis produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego – opisów należy dokonać na drukach, zgodnie z wzorem stanowiącym dodatek nr 7 do SIWZ;

13.2 dokument potwierdzający osiągnięcie wyniku minimum 85 punktów w teście SPECint_rate_base2006, dostępnym na stronie internetowej www.spec.org dla konfiguracji jednoprocesowej - dotyczy serwera;

13.3 dokument potwierdzający, że oferowany sprzęt wyprodukowano zgodnie z normą ISO-9001 lub równoważną oraz ISO-14001 lub równoważną, w odniesieniu do serwera;

13.4 dokument stwierdzający posiadanie deklaracji zgodności CE w odniesieniu do serwera;

13.5 dokument potwierdzający, że oferowane urządzenie spełnia wymagania normy jakościowej TCO 5.0 lub równoważnej w odniesieniu do monitora 21,5”;

13.6 dokument potwierdzający spełnianie normy ISO 13406-2 lub ISO 9241 lub równoważnych w odniesieniu do monitora 21,5”;

13.7 dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami Energy Star 5,0 lub równoważnymi– w odniesieniu do monitora 21,5”;

13.8 dokument potwierdzający spełnianie wymagań normy ISO 9001:2000 lub równoważnej na świadczenie usług serwisowych oraz dokument potwierdzający posiadanie autoryzacji producenta oferowanego urządzenia w odniesieniu do:

- serwera,

- monitora 21,5”

13.9 dokument potwierdzający posiadanie Certyfikatu EPEAT na poziomie GOLD lub certyfikatu równoważnego – wpis dotyczący oferowanego sprzętu w internetowym katalogu http://www.epeat.net – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej – dotyczy monitora 21,5”;

13.10 Dokument potwierdzający osiąganie w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 6901 punktów Passmark CPU Mark – dotyczy notebooka;

13.11 Dokument potwierdzający osiąganie w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 738 punktów w G3D Rating - dot. karty graficznej notebooka;

14. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

14.1. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

14.2. W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie brał udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt 10.1-10.7.

15. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych:

15.1 Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem informacji

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zastrzeżonych przez składającego ofertę, w terminie nie późniejszym niż wyznaczony termin składania ofert.

15.2. Wymienione powyżej dokumenty Wykonawca zobowiązany jest wydzielić w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał.

15.3 Udostępnienie złożonych ofert możliwe będzie na pisemny wniosek zainteresowanego, po dokonaniu przez Zamawiającego analizy czy oferta nie zawiera dokumentów zastrzeżonych, nie podlegających udostępnieniu.

15.4 Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym, m. in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

15.5 Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.

1503 z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

16. Wykonawca wraz z ofertą na podstawie art. 26 ust. 2 pkt d ustawy Pzp składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z wzorem, stanowiącym dodatek nr 6 do SIWZ.

17. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez

Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. W celu wykazania warunków posiadania kwalifikacji technicznych Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

1.1Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Przez główne dostawy Zamawiający rozumie dostawy sprzętu elektronicznego o wartości równej lub przekraczającej 50 000 zł brutto każda. Zamawiający żąda złożenia dowodów dotyczących głównych dostaw, określających czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający żąda wskazania w wykazie informacji, które z wyszczególnionych w wykazie dostaw nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienalezycie i w jakim zakresie. Zamawiający dopuszcza niewykonanie lub nienalezyte wykonanie 10% dostaw z wykonanych w wykazie.

Wykaz należy sporzązić zgodnie z wzorem stanowiącym dodatek nr 3 do SIWZ.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za

 

Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie___

IV.3) Informacje administracyjne:

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

IZ.272.6.2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: nie

(IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: _____

Dokumenty odpłatne: nie

(IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 11/03/2014 Godzina: 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: PL

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Okres w w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data : 11/03/2014 (dd/mm/rrrr) Godzina12:00

Miejscowość: Starostwo Powiatowe w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :

tak

Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Przy otwarciu ofert mogą być wszystkie zainteresowane osoby.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : nie__

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak

Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pisemnie, na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu, bez pozostawiania śladów.

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

4. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpoczynać

się od Nr 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty (Wykonawca nie musi numerować stron oferty, jeżeli

wszystkie kartki oferty są trwale zszyte lub złączone w inny techniczny sposób).

5. Każda strona oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez tę osobę.

6. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony przez osobę/osoby upoważnione, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

7. Oferta powinna zawierać dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI SIWZ.

8. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VI SIWZ są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.

10. Ofertę należy złożyć na adres Zamawiającego w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu. Koperta (opakowanie) powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją:

Oferta na przetarg: „Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego (komputerowego, fotograficznego, RTV) oraz oprogramowania w ramach projektu p.n. Et Labora – rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Euroregionie Nysa” Nie otwierać przed 11.03.2014 r. godz. 12.00.

11. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

12. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiany dotyczyć mogą okoliczności wynikających z przyczyn: losowych, technicznych, administracyjnych, gospodarczych, finansowych, zmian przepisów prawa, treści umów z Podwykonawcami lub zmian Podwykonawców, jeżeli będzie to konieczne dla uzyskania celu określonego w postanowieniach umowy zawartej z Wykonawcą.

5.Niezależnie od okoliczności wymienionych w ust. 12 Zamawiający ma prawo dokonywać zmian umowy

dotyczących w szczególności:

a) zmiany parametrów przedmiotu umowy na wyższe (korzystniejsze dla Zamawiającego) przy zachowaniu ceny określonej w umowie,

b) zmiany siedziby jednej ze stron.

6. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.

VI.4) Procedury odwoławcze:

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail: Faks: +48 224587700

Adres internetowy: (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwoła

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2014-01-24
Data publikacji:2014-01-24
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:1783