Roczne odnowienie licencji na oprogramowanie antywirusowe i kompleksowy system ochrony i monitoringu sieci Starostwa Powiatowego w Złotoryi przy Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 stycznia 2014
Zapytanie ofertowe

 

Powiat Złotoryjski (Zamawiający) ogłasza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 euro”, wprowadzonego Postanowieniem Nr 4/2011 Starosty Złotoryjskiego z dnia 28 lutego 2011 r., z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) w trybie zapytania ofertowego.


1.Przedmiotem postępowania jest: „Roczne odnowienie licencji na oprogramowanie  antywirusowe i kompleksowy system ochrony i monitoringu sieci Starostwa Powiatowego    w Złotoryi przy Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja.”


2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna stanowiąca
   Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kompleksowego wdrożenia 
     rozwiązania oraz przeszkolenia pracowników z zakresu danego produktu.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) Odnowienie licencji na system ochrony antywirusowej z zaporą ogniową dla stacji roboczych – F-Secure PSB Advenced (ochrona stanowisk komputerowych) przy zachowaniu aktualnych kluczy licencyjnych, z dostępem do portalu zarządzającego – licencja 1- roczna  na 170 stanowisk.

b) Odnowienie licencji na kompleksowy system ochrony sieci komputerowej – Fortigate 110C (ochrona sieci w czasie rzeczywistym) – licencja roczna.

c) Odnowienie licencji na kompleksowy system monitorowania i zarządzania siecią Fortianalyzer 100 C- licencja roczna.5. Zamawiający prosi o złożenie oferty na druku załączonym do niniejszego zapytania p.n. „Wzór oferty cenowej”- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

6. Zamawiający ustalił, że jedynym kryterium oceny ofert będzie cena.

7.Zamawiającemu zależy, aby oferty przedstawiały jak najniższy wskaźnik ceny. Do obliczania punktów zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

(cena najkorzystniejsza:cena badania)       X     100 max ilość punktów możliwych do otrzymania


a) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
b) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę  z najniższą ceną.
c) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
d) Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
e) Opis sposobu obliczania ceny: Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
 f) Powiat Złotoryjski udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto na wykonanie całości zamówienia.

8. Zamawiający ustalił termin składania ofert cenowych Wykonawców do dnia: 05.02.2014 r. do godziny 11:00.
Oferty należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Starostwa Powiatowego  w Złotoryi,  pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja.

9. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na roczne odnowienie licencji na oprogramowanie antywirusowe i kompleksowy system ochrony i monitoringu sieci Starostwa Powiatowego w Złotoryi przy Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja.”

10. Do oferty cenowej należy dołączyć :

a) aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli dotyczy),

b) wykaz zrealizowanych min. trzech dostaw na co najmniej 100 stanowisk wraz   z poświadczeniami (dowodami), że zostały wykonane należycie (np. opinia od jednostki, w której zrealizowano dostawę) - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

c) certyfikaty, o których mowa w Specyfikacji technicznej-  zał. nr 2 do zapytania.


11. Z Wykonawcą wybranym przez Zamawiającego zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w projekcie umowy.

12. Termin realizacji umowy: 7 dni o dnia podpisania umowy.

13. Osobami wyznaczonymi do kontaktów w sprawie przedmiotu zamówienia są:

1)    Tomasz Chowański - informatyk tel.76 8786 940 wew. 208
2)    Paweł Skiba - informatyk tel.76 8786 940 wew. 311

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2014-01-28
Data publikacji:2014-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:2302