Dostawa wyposażenia pokoi do Centrum Dydaktyczno-Socjalnego przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie w ramach projektu p. n. Et Labora - rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Euroregionie Nysa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 stycznia 2014
   

 

 

Et Labora – rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Euroregionie Nysa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Polska – Saksonia 2007-2013

 

 

 

Dostawa wyposażenia pokoi do Centrum Dydaktyczno-Socjalnego przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie w ramach projektu p. n. Et Labora - rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Euroregionie Nysa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Złotoryjski , Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie, tel. 76 8786940, -950, faks 76 8786955.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat-zlotoryja.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia pokoi do Centrum Dydaktyczno-Socjalnego przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie w ramach projektu p. n. Et Labora - rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Euroregionie Nysa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pokoi hotelowych, pomieszczeń biurowych oraz socjalnych (meble, pościel, lampy) Centrum Dydaktyczno - Socjalnego przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie w ramach projektu p. n. Et Labora - rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Euroregionie Nysa.

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy na miejsce wskazane przez Zamawiającego (tj. do budynku Centrum Dydaktyczno-Socjalnego przy ZAZ w Świerzawie, ul. Skowronia Góra 1), montażu kompletnego, nowego fabrycznie wyposażenia pokoi w skład którego wchodzą:

2.1 Pokoje gościnne:

2.1.1 Łóżka z materacami i ochraniaczami - 26 szt.;

2.1.2 Kołdry i poduszki - po 30 szt.;

2.1.3 Pościel - 100 kompletów;

2.1.4 Koce - 30 szt.;

2.1.5 Szafy ubraniowo - półkowe - 15 szt.;

2.1.6 Wieszaki ścienne z lustrem - 12szt;

2.1.7 Szafki nocne - 26 szt.;

2.1.8 Biurka - stoły - 12 szt.;

2.1.9 Stoły - 6 szt.;

2.1.10 Lampki - 26 szt.;

2.1.11Czajniki elektryczne - 12 szt.

2.2 Pracownie i biura:

2.2.1 Stoliki pod komputer - 20 szt.;

2.2.2 Biurka - 6 szt.;

2.2.3 Krzesła obrotowe - 40 szt.;

2.2.4 Tablice suchościeralne - 5 szt.;

2.2.5 Regały - 13 szt.;

2.2.6 Szafy z zamkiem - 15 szt.;

2.2.7 Stoły robocze z oświetleniem - 3 szt.;

2.2.8 Stoły montażowe - 2 szt.;

2.2.9 Szafy częściowo otwarte - 5 szt.;

2.2.10 Szafy ubraniowe -5 szt.;

2.2.11 Stoły konferencyjne - 12 szt.;

2.2.12 Meble gabinetowe - 1 kpl.;

2.2.13 Stół konferencyjny - 1 szt.;

2.2.14 Krzesła stacjonarne - 10 szt.;

2.2.15 Lada sekretariatu - 1 szt.;

2.2.16 Szafy z zamkiem - 2 szt.;

2.2.17 Regały - 2 szt.;

2.2.18 Krzesła obrotowe - 5szt.;

2.2.19 Krzesło na nogach konferencyjne - 74 szt.;

2.2.20 Krzesła - 35 szt.;

2.2.21 Szafki ubraniowe metalowe - 10 szt.;

2.2.22 Sofy 3-osobowe - 3 szt.;

2.2.23 Fotele - 4 szt.;

2.2.24 Apteczka - 1 szt.

3. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, oznakowany, posiadać niezbędne gwarancje i dokumentację w języku polskim. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dodatku nr 6 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.50.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu żąda wniesienia wadium na podstawie art. 45 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

2. Wadium należy wnieść w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy - przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. Powiatowy Bank Spółdzielczy, Złotoryja nr 50 8658 0009 0000 3740 2000 0120).

Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kopii dowodu wpłaty wadium.

4. Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia musi zawierać w swojej treści zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

5. Wadium wniesione w formach innych niż w pieniądzu należy składać w oryginale w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pokój nr 101: Starostwo Powiatowe, pl. Niepodległości 8, 59 - 500 Złotoryja, kopię należy załączyć do oferty. Niezależnie od formy, wadium należy wnieść do dnia 13.02.2014 r. do godziny 11:00.

6. Zamawiający wymaga, aby okres ważności wadium złożonego w formie niepieniężnej nie był krótszy niż okres związania ofertą, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. Termin ważności wadium złożonego w formie niepieniężnej jest datą, do której Zamawiający może wysłać żądanie wypłaty.

7. Zamawiający zwraca bądź zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie minimum 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej z wykorzystaniem wzoru - dodatek nr 3 do SIWZ;

2.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - dodatek nr 1 do SIWZ;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiany dotyczyć mogą okoliczności wynikających z przyczyn: losowych, technicznych, administracyjnych, gospodarczych, finansowych, zmian przepisów prawa jeżeli będzie to konieczne dla uzyskania celu określonego w postanowieniach umowy zawartej z Wykonawcą.

2. Niezależnie od okoliczności wymienionych w ust. 1 Zamawiający ma prawo dokonywać zmian umowy dotyczących w szczególności:

a) zmiany siedziby jednej ze stron;

b) zmiany parametrów przedmiotu zamówienia na wyższe (korzystniejszej dla Zamawiającego) przy zachowaniu ceny zawartej w ofercie.

3.W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.sp-zlotoryja.dolnyslask.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, pokój nr 306.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.02.2014 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Projekt p. n. Et Labora - rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Euroregionie Nysa jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozowoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.01.2014 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2014-01-30
Data publikacji:2014-01-30
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:2090