Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów mechanicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi w latach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 lutego 2014

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów mechanicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi w latach 2014-2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Złotoryjski , Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie, tel. 76 8786940, -950, faks 76 8786955.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat-zlotoryja.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów mechanicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi w latach 2014-2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie oraz dostawa tablic rejestracyjnych do oznakowania pojazdów mechanicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi w latach 2014-2015.

1.1 Tablice rejestracyjne należy wykonać zgodnie z parametrami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22.07.2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t. j. Dz. U. z 2007 Nr 186, poz. 1322 ze zm.).

1.2 Wzory tablic rejestracyjnych, umieszczanych na nich znaków i symboli, a także ich opis określa załącznik nr 8 do Rozporządzenia.

1.3 Zamówienie obejmuje dostawę następujących tablic rejestracyjnych:

1) Tablice samochodowe (jednorzędowe, dwurzędowe);

2) Tablice samochodowe indywidualne (jednorzędowe, dwurzędowe);

3) Tablice motocyklowe (dwurzędowe);

4) Tablice motorowerowe (dwurzędowe);

5) Tablice samochodowe tymczasowe (jednorzędowe, dwurzędowe);

6) Tablice motocyklowe tymczasowe (dwurzędowe);

7) Tablice motorowerowe tymczasowe (dwurzędowe);

8) Tablice samochodowe zabytkowe (jednorzędowe, dwurzędowe);

9) Tablice motocyklowe zabytkowe (dwurzędowe);

10) Tablice tymczasowe badawcze;

11) Tablice dwurzędowe (przyczepy);

12) Tablice jednorzędowe (przyczepy).

1.4 Zamawiający wymaga udzielenia pięcioletniej gwarancji na dostarczone tablice rejestracyjne.

1.5 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i dostarczenia tablic rejestracyjnych, których rodzaj i ilość Zamawiający określił w formularzu oferty stanowiącym dodatek nr 4 do SIWZ. Zamówienie będzie składane telefonicznie, mailem lub faxem przez pracownika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Złotoryi.

1.6 Zamawiający ustalił termin wykonania i dostawy zamówionych tablic rejestracyjnych w ciągu pięciu dni od daty zamówienia.

1.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych, pomiędzy pozycjami wyszczególnionymi w dodatku nr 4 do SIWZ, według faktycznego zapotrzebowania na tablice w latach 2014- 2015.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00-0, 34.92.84.72-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli udokumentuje posiadanie zezwolenia na produkcję tablic rejestracyjnych wydanego przez właściwego marszałka województwa na podstawie art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.);

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu minimum 2 dostaw tablic rejestracyjnych o wartości równej lub przekraczającej łącznie 100 000,00 zł brutto (słownie sto tysięcy złotych 00/100) każda, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Przez główne dostawy Zamawiający rozumie dostawy tablic rejestracyjnych o wartości równej lub przekraczającej łącznie 100 000,00 zł brutto. Zamawiający żąda złożenia dowodów dotyczących głównych dostaw, określających czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający żąda wskazania w wykazie informacji, które z wyszczególnionych w wykazie dostaw nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie i w jakim zakresie. Zamawiający dopuszcza niewykonanie lub nienależyte wykonanie 10% dostaw z wykazanych w wykazie.;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

Certyfikat zgodności wydany przez Instytut Transportu Samochodowego stwierdzający, że dostarczone tablice rejestracyjne pojazdów wymienione w dodatku nr 4 SIWZ spełniają wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22.07.2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (j. t. Dz. U. z 2007 r., Nr 186, poz. 1322)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - dodatek nr 4;

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 z wykorzystaniem wzoru - dodatek nr 1;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiany dotyczyć mogą okoliczności wynikających z przyczyn: losowych, technicznych, administracyjnych, gospodarczych, finansowych, zmian przepisów prawa jeżeli będzie to konieczne dla uzyskania celu określonego w postanowieniach umowy zawartej z Wykonawcą.

2. Niezależnie od okoliczności wymienionych w ust. 1 Zamawiający ma prawo dokonywać zmian umowy dotyczących zmiany siedziby jednej ze stron.

3. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.sp-zlotoryja.dolnyslask.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Złotoryi Pl. Niepodległości 8 59-500 Złotoryja pokój nr 306.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2014 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Złotoryi Pl. Niepodległości 8 59-500 Złotoryja sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.02.2014 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2014-02-05
Data publikacji:2014-02-05
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:1949