Modernizacja sprzętu sieciowego w ramach projektu p. n. Złota sieć - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lutego 2014

http://powiat-zlotoryja.pl/images/miniatury/zlotasiec_header.jpg 

Powiat Złotoryjski

Pl. Niepodległości 8

59-500 Złotoryja

Telefon: 76 878 69 33, -40, -44, -50, faks: 76 878 69 55

 Złota sieć - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 

 

 

 

Modernizacja sprzętu sieciowego w ramach projektu p. n.Złota sieć - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Złotoryjski , Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie, tel. 76 8786940, -950, faks 76 8786955.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat-zlotoryja.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja sprzętu sieciowego w ramach projektu p. n.Złota sieć - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem modernizacji jest wymiana i konfiguracja anten z terenu Powiatu Złotoryjskiego, w następujących miejscowościach: Złotoryja, Jerzmanice Zdrój, Zagrodno, Świerzawa, Rokitnica, Czaple, Wojcieszów, Brochocin, Uniejowice, Kozów, Janochów, Sędziszowa, Lubiatów, Proboszczów, Pielgrzymka, Brennik, Lubiechowa, Biegoszów, Łukaszów, Wilków, wg zestawienia:

a) Wymiana i konfiguracja 50 sztuk anten nadawczo odbiorczych klienckich (punkt - punkt);

b) Wymiana i konfiguracja 3 szt. anten sektorowych (punkt - wielopunkt);

c) Wymiana i konfiguracja 6 szt. anten linkowych (punkt - punkt).

2. Sprzęt musi być w pełni kompatybilny z istniejącymi urządzeniami MicroTik wykorzystywanymi przez Powiat Złotoryjski. 3. Zamawiający przekaże Wykonawcy szczegółowe lokalizacje oraz wszelką niezbędną dokumentację przed podpisaniem umowy.

4. Wymieniany sprzęt jest własnością Zamawiającego i po demontażu należy przekazać go upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dodatku nr 7 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.42.80.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.03.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie minimum trzech usług polegających na wymianie/montażu minimum 50 sztuk anten klienckich do odbioru internetu szerokopasmowego

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Przez główne usługi Zamawiający rozumie usługi polegające na wymianie/montażu minimum 50 sztuk anten klienckich do odbioru internetu szerokopasmowego.Zamawiający żąda złożenia dowodów dotyczących głównych usług, określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający żąda wskazania w wykazie informacji, które z wyszczególnionych w wykazie usług nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie i w jakim zakresie. Zamawiający dopuszcza niewykonanie lub nienależyte wykonanie 10% usług z wykazanych w wykazie.;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej z wykorzystaniem wzoru - dodatek nr 3 do SIWZ;

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - dodatek nr 1 do SIWZ;\

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiany dotyczyć mogą okoliczności wynikających z przyczyn: losowych, technicznych, administracyjnych, gospodarczych, finansowych, zmian przepisów prawa jeżeli będzie to konieczne dla uzyskania celu określonego w postanowieniach umowy zawartej z Wykonawcą.

2. Niezależnie od okoliczności wymienionych w ust. 1 Zamawiający ma prawo dokonywać zmian umowy dotyczących w szczególności:

a) zmiany siedziby jednej ze stron;

b) zmiany parametrów przedmiotu zamówienia na wyższe (korzystniejszej dla Zamawiającego) przy zachowaniu ceny zawartej w ofercie. 3. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.sp-zlotoryja.dolnyslask.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Złotoryi, pl. Niepodległosci 8, 59-500 Złotoryja, pokój nr 306..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2014 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Złotoryi, pl. Niepodległosci 8, 59-500 Złotoryja, sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.02.2014 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2014-02-06
Data publikacji:2014-02-06
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:2078