Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Złotoryi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lutego 2014

Wykonawcy biorący udział
    w postępowaniu


ZAWIADOMIENIE
O WYKONAWCACH, KTÓRYCH O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/
ORAZ WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI
 Z PROWADZONEGO POSTEPOWANIA*


Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiat Złotoryjski z siedzibą w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Złotoryi”, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: VIRTUAL SOFT Agata Kowalska, ul. Żeromskiego 3/1, 59-500 Złotoryja.
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Wykonawcy spełniła wszystkie warunki opisane w SIWZ oraz przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w prowadzonym postępowaniu oraz przyznana punktacja w kryterium cena 100%:

 

1. F. H. U. „GRAWIT”
ul. Górny Bór 5
43-430 Skoczów
Przyznana punktacja: 81,40 pkt.

 

2. VIRTUAL SOFT
Agata Kowalska
ul. Żeromskiego 3/1
59-500 Złotoryja
Przyznana punktacja: 100,00 pkt.


W postępowaniu odrzucono oferty następujących Wykonawców:

 

1. Wydawnictwa Akcydensowe S. A.
Oddział w Krakowie
ul. Łagiewnicka 39
30 - 417 Kraków
Wykonawca nie przedstawił raportów z testów wydajności wystawionych przez niezależny od producenta podmiot przygotowany zgodnie z normą ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 19798 w odniesieniu do oferowanych materiałów równoważnych. Zamawiający wymagał załączenia raportów przygotowanych zgodnie z normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 19798 w rozdziale VI pkt 5 SIWZ.
Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.

 

2. PECET SERWIS s. c.
ul. Moniuszki 45
58-300 Wałbrzych
Oferta złożona przez Wykonawcę zawiera błąd w obliczeniu ceny, którego Zamawiający nie może poprawić  w trybie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujący odrzuceniem oferty (Wykonawca w kalkulacji ofertowej nie wycenił materiałów eksploatacyjnych z pozycji 86, 87, 88, 89 formularza).
Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny”.

 

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia   

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2014-02-07
Data publikacji:2014-02-07
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:2661