Dostawa w formie leasingu operacyjnego sprzętu do mechanicznego odkrzaczania pasa drogowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 lutego 2014

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

                Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiat Złotoryjski z siedziba w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa w formie leasingu operacyjnego sprzętu do mechanicznego odkrzaczania pasa drogowego” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Konsorcjum Firm: Lider: Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław, Oddział w Częstochowie, ul. Kawia 4/16

Dostawca:ROLMEX-MISIUDA Spółka Jawna z siedzibą w 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 264C

Wartość oferty brutto:  128.309,67 zł.

            Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Wykonawcy przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

            Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w prowadzonym postępowaniu:

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

Uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert

Kryterium cena – 100%

Konsorcjum Firm: Lider: Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław, Oddział w Częstochowie, ul. Kawia 4/16

Dostawca:ROLMEX-MISIUDA Spółka Jawna z siedzibą w 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 264C

100,00

 

 

UZASADNIENIE

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni  od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2014-02-27
Data publikacji:2014-02-27
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:2415