Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów mechanicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi w latach 2014-2015

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 lutego 2014

Wykonawcy biorący udział
    w postępowaniu


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/
ORAZ WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI
 Z PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA*


Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiat Złotoryjski z siedzibą w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów mechanicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi w latach 2014-2015”, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Eurotab Sp. z o. o., Skarbimierzyce 16, 72-002 Dołuje.
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Wykonawcy spełniła wszystkie warunki opisane w SIWZ oraz przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w prowadzonym postępowaniu oraz przyznana punktacja w kryterium cena 100%:

 

1. EUROTAB Sp. z o. o.,
Skarbimierzyce 16
72-002 Dołuje
Przyznana punktacja: 100,00 pkt.

 

2. UTAL Sp. z o. o.,
Gruszczyn,
ul. Katarzyńska 9
62-006 Kobylnica
Przyznana punktacja: 98,25 pkt.


W postępowaniu wykluczono Wykonawcę „PROTAB” Kowalczuk i Wspólnicy, Spółka Jawna, ul. Marii Konopnickiej 11 B, 05-230 Kobyłka,  na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia brakujących dokumentów Wykonawca „PROTAB” Kowalczuk i Wspólnicy, Spółka Jawna, ul. Marii Konopnickiej 11 B, 05-230 Kobyłka nie przedstawił:
a) uzupełnionego wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
b) wymaganej w rozdziale VI pkt 3.3 SIWZ opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia    

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2014-02-27
Data publikacji:2014-02-27
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:2489