Sukcesywny zakup z dostawą emulsji szybkorozpadowej klasy K1-65 C65 B 3 PU/RC w ilości 65,0 t wraz ze zbiornikiem o pojemności min. 12 kubików z funkcją ogrzewania, loco baza Wykonawcy – Obwód Drogowy w Świerzawie ul. Jeleniogórska 28

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 lutego 2014

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

                Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Złotoryi  z siedzibą w Złotoryi, ul. Legnicka 37, 59-500 Złotoryja postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Sukcesywny zakup z dostawą emulsji szybkorozpadowej klasy K1-65 C65 B 3 PU/RC w ilości 65,0 t wraz ze zbiornikiem o pojemności min. 12 kubików z funkcją ogrzewania, loco baza Wykonawcy – Obwód Drogowy w Świerzawie ul. Jeleniogórska 28” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

1. AGO DROGI Sp. z o.o., 55-120 Oborniki Śl., Golędzinów, Obornicka 80, skr. 6

Wartość zadania:  147.907,50  zł brutto.

            Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Wykonawcy przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

            Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w prowadzonym postępowaniu:

 

 

WYKONAWCA

Uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert

Kryterium cena – 100%

 

AGO DROGI  Sp. z o.o. Golędzinów, Obornicka 80 skr. 6;

55-120 Oborniki Śl.

 

100,00

UZASADNIENIE

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni  od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.      

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2014-02-28
Data publikacji:2014-02-28
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:2191