IZ.272.28.2015 Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z badaniami lekarskimi i pierwszym egzaminem państwowym w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 sierpnia 2015

Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/
ORAZ WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z PROWADZONEGO POSTEPOWANIA*

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiat Złotoryjski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Organizacja  i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z badaniami lekarskimi i pierwszym egzaminem państwowym w ramach projektu pn. „Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim”,Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Szkoła Nauki Jazdy Jacek Owczarek, Prusice 10, 59-500 Złotoryja.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Wykonawcy spełniła wszystkie warunki opisane w SIWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w prowadzonym postępowaniu oraz przyznana punktacja w kryteriach: cena o wadze 95% oraz ilość dodatkowych godzin praktycznych kursu zaoferowanych przez Wykonawcę o wadze 5% :

 1. Szkoła Nauki Jazdy
Jacek Owczarek
Prusice 10
59-500 Złotoryja
Przyznana punktacja w kryterium cena: 95,00 pkt
Przyznana punktacja w kryterium ilość dodatkowych godzin praktycznych szkolenia, zaoferowanych przez Wykonawcę: 5,00 pkt
Łączna przyznana punktacja: 100,00 pkt

 W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiat Złotoryjski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi
Data utworzenia:2015-08-04
Data publikacji:2015-08-04
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Dudzic
Osoba wprowadzająca dokument:Urszula Dudzic
Liczba odwiedzin:2408