WR.272.9.2019 Organizacja warsztatów terapeutyczno-zawodoznawczych w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 kwietnia 2019

Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim

                  

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1-3 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 Organizacja warsztatów terapeutyczno -  zawodoznawczych w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim”.

 2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 Otwarcie ofert odbyło się w Starostwie Powiatowym w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, w dniu 29.04.2019 r. o godzinie 12:00.

3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Kwota ta wynosi 30 000,00 zł brutto.

 4. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert: 

L.P.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto w PLN

Kategoria hotelu, w którym zakwaterowana zostanie grupa

1

Biuro Usługowo-Turystyczne „ATLANTIC”

Pl. Wolności 12

35-073 Rzeszów

 

33 000,00 zł

 

4 gwiazdki

2

Sun & More Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 25

71-037 Szczecin

 

23 595,00 zł

 

3 gwiazdki

 

Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy zawartym w SIWZ.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego niniejszej informacji, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.  z 2019 poz. 369 ze zm.).

Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2019-04-29
Data publikacji:2019-04-29
Osoba sporządzająca dokument:Monika Gudz
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gudz
Liczba odwiedzin:197