IZ.272.47.2017 Organizacja wyjazdowych warsztatów socjoterapeutycznych w Powiecie Kłodzkim w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 listopada 2017

 

 

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/
ORAZ WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA*

 

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiat Złotoryjski z siedzibą w Złotoryi 59-500, Pl. Niepodległości 8 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Organizacja wyjazdowych warsztatów socjoterapeutycznych w Powiecie Kłodzkim w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim”, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Magdalena Siśkiewicz New Challenge, ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Wykonawcy spełniła wszystkie warunki opisane w SIWZ i jednocześnie uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w prowadzonym postępowaniu oraz przyznana punktacja w kryteriach: cena 60%; kategoria hotelu, w którym zakwaterowana zostanie grupa o wadze 30% oraz dodatkowe atrakcje dla grupy podczas pobytu o wadze 10%.

I. Oferta oznaczona numerem I, złożona przez Sun & More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin
Przyznana punktacja w kryterium cena: 49,96 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium kategoria hotelu, w którym zakwaterowana zostanie grupa: 15 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium dodatkowe atrakcje dla grupy podczas pobytu: 10 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 74,96 pkt.

 II. Oferta oznaczona numerem II, złożona przez Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC  Sp. z o.o., ul. Warszawska 49 lok. 50,  25-531 Kielce
Przyznana punktacja w kryterium cena: 54,90 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium kategoria hotelu, w którym zakwaterowana zostanie grupa: 15 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium dodatkowe atrakcje dla grupy podczas pobytu: 10 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 79,90 pkt.

III. Oferta oznaczona numerem III, złożona przez Magdalena Siśkiewicz New Challenge ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków
Przyznana punktacja w kryterium cena: 60,00 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium kategoria hotelu, w którym zakwaterowana zostanie grupa: 15 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium dodatkowe atrakcje dla grupy podczas pobytu: 10 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 85,00 pkt.

 W postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy Biuro Usługowo-Turystyczne „ATLANTIC” Pl. Wolności 12, 35-073 Rzeszów na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.

W formularzu oferty nie zostały uzupełnione wszystkie wymagane pozycje, tj. nie została podana nazwa, dokładny adres i położenie hotelu, w którym miałyby być zorganizowane warsztaty. Brak wypełnionej części formularza ofertowego przesądza o złożeniu oferty niezgodnej z treścią SIWZ, która wymagała oświadczenia Wykonawcy w zakresie podania nazwy, dokładnego adresu i położenia hotelu, w którym miałyby być zorganizowane warsztaty. Brak w/w informacji powoduje, iż oświadczenie złożone wraz z ofertą jest niepełne, gdyż Zamawiający nie dysponuje samodzielnie wymaganą informacją, która stanowi istotną część oferty i nie może być poprawiona jako inna omyłka na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacji w temacie nazwy, dokładnego adresu i położenia hotelu nie można wyczytać również z innych dokumentów dołączonych do oferty. Dane, które miały być przedstawione w formularzu oferty cenowej konkretyzują świadczenie Wykonawcy, tym samym stanowią treść oferty, która nie podlega uzupełnieniom.

 W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiat Złotoryjski
Data utworzenia:2017-11-07
Data publikacji:2017-11-07
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Dudzic
Osoba wprowadzająca dokument:Urszula Dudzic
Liczba odwiedzin:957