RS.6341.30.2017 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 lipca 2017

 

   Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku  Prawo wodne wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) Starosta Złotoryjski informuje, że w dniu 9 czerwca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na na wniosek znak: L.dz./4240/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. oraz jego uzupełnienie znak: RPK/DS./4610/2017 z dnia 28.06.2017 r. Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Złotoryi Aleja Miła 2 w sprawie  wydania pozwolenia wodnoprawnego na  szczególne korzystanie z wód w  zakresie:

-wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej w aglomeracji na działkach o nr 9/1, 9/3, 9/5 obręb 5, m. Złotoryja, poprzez istniejący wylot do Młynówki i dalej do rzeki Kaczawy w km 51+212, w ilości:  Q śr. d = 4 190,7 m3/dobę, Q max. h = 419 m3/h, Q max. r = 20 400 m3/rok (w okresie intensywnych opadów), przy zachowaniu następujących parametrów: BZT5   ≤  15 mg O2/l, CHZT  ≤  125 mg O2/l, Zawiesina ogólna  ≤  35 mg/l, Fosfor ogólny ≤ 2 mg P/l, Azot ogólny ≤ 15 mg N/l

-wprowadzania ścieków z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej przez Młynówkę do rzeki Kaczawa w ilości:

 Q max. d = 10 341,6 m3/d = 430,9 m3/h =7,2 m3/min. =120 l/s.

Ponadto zakład wnosi o uwzględnienie w pozwoleniu wodnoprawnym następującego zapisu:

„Prowadzenie monitoringu jakości wód rzeki Kaczawy w rejonie mostów na rzece Kaczawie przy ulicy Chojnowskiej i Legnickiej w Złotoryi z częstotliwością raz na miesiąc w zakresie badań fizyko-chemicznych: BZT5, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny, indeks nadmanganianowy (utlenialność) oraz mikrobiologicznych w zakresie ogólnej liczby bakterii grupy coli.” oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na okres oznaczony tj. od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku w związku z prowadzoną modernizacją oczyszczalni ścieków.

Z dokumentami można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pokój nr 211.

Wszelkie uwagi dotyczące w/w przedsięwzięcia, można zgłaszać przez okres 14 dni licząc od daty wywieszenia obwieszczenia.

Otrzymują:

1.Urząd Miejski w Złotoryi (niniejsze obwieszczenie po naniesieniu adnotacji o miejscu i terminie wywieszenia obwieszczenia należy przesłać do tut. Starostwa).

2.a/a – tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Złotoryi.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2017-07-10
Data publikacji:2017-07-10
Osoba sporządzająca dokument:Beata Borucka
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Borucka
Liczba odwiedzin:1505