Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-06-14 ( Imieniny: Bazylego, Elizy)

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Złotoryjskiego - Zarząd Powiatu Złotoryjskiego ogłasza nabór kandydatow na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: Dyrektor Domu Dziecka „Mały Sobieradzik II” w Wojcieszowie ¼ etatu

Zarząd Powiatu Złotoryjskiego ogłasza nabór kandydatow na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: Dyrektor Domu Dziecka „Mały Sobieradzik II” w Wojcieszowie ¼ etatu

Złotoryja, dnia 10 listopada 2023 r.


ZARZĄD POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO
Pl. Niepodległości 8 59-500 Złotoryja
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE
D Y R E K T O R
Domu Dziecka „Mały Sobieradzik II” w Wojcieszowie
¼ etatu
........................................................................................................................
nazwa stanowiska pracy

Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
3. Niekaralność za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Wykształcenie wyższe - tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny:
a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo
b) na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.
5. Minimum 5-letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną oraz
6. Minimum 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w:
- urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, lub
- starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych, lub
- urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych, lub
- biurach związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, lub
- biurach jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, lub
- w służbie cywilnej, lub
- innych urzędach państwowych z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
- na kierowniczych stanowiskach państwowych.
7. Świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426).
8. Pozytywna opinia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotycząca predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora.
9. Oświadczenie kandydata, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.
10. Oświadczenie kandydata, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.
11. Zdolność do kierowania placówką opiekuńczo – wychowawczą, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia tej funkcji.
12. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, Kodeks pracy, Prawo zamówień publicznych, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz o pomocy społecznej.

Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność kreatywnego kierowania zespołem pracowniczym.
2. Umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji.
3. Odpowiedzialność, terminowość, cierpliwość.
4. Odporność na stres, dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Kierowanie Domem Dziecka „Mały Sobieradzik II” w Wojcieszowie i nadzór nad całością spraw związanych z jego funkcjonowaniem.
2. Nadzorowanie pracy pracowników zatrudnionych w Domu Dziecka „Mały Sobieradzik II” w Wojcieszowie.
3. Gospodarowanie środkami publicznymi.
4. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na potrzeby placówki i gospodarowanie nimi.
5. Zapewnianie stałej opieki wychowankom Domu Dziecka „Mały Sobieradzik II” w Wojcieszowie.

Wymagane dokumenty:
Niezbędne:
1. Życiorys (CV) własnoręcznie podpisany.
2. List motywacyjny własnoręcznie podpisany.
3. Kserokopia dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (zaświadczenia lub świadectwa pracy).
5. Kserokopia świadectwa ukończenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz.1426.).
6. Pozytywna opinia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora.
7. Oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim.
8. Oświadczenie kandydata o niekaralności za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
9. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
10. Oświadczenie kandydata, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.
11. Oświadczenie kandydata, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.
12. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania placówką opiekuńczo - wychowawczą.
13. Oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka „Mały Sobieradzik II” w Wojcieszowie w związku z prowadzoną rekrutacją przez Zarząd Powiatu Złotoryjskiego przy Placu Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja.”
14. Oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych o następującej treści:
“Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starostwo Powiatowe w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja.
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
- Starostwo Powiatowe w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja
- e-mail: iod@powiat-zlotoryja.pl.
3) Dane osobowe (oraz dodatkowe dane np.: do kontaktu, wizerunek i inne - o ile zostaną zawarte w złożonej aplikacji) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w Starostwie Powiatowym w Złotoryi na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4) W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody - osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych,
tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
6) Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu wyłonienia kandydata do zatrudnienia,
7) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Złotoryi. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
8) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,
9) Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Domu Dziecka „Mały Sobieradzik II” w Wojcieszowie.
10) Przekazane dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji”.
Dodatkowe:
Kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka Mały Sobieradzik II w Wojcieszowie” na adres Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pl. Niepodległości 8 w terminie do dnia 24 listopada 2023 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.powiat-zlotoryja.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Złotoryi, pl. Niepodległości 8.
Inne informacje:

Druki oświadczeń w zakresie danych osobowych do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ochrona danych osobowych – oświadczenia.

STAROSTA ZŁOTORYJSKI
(-)Wiesław Świerczyński

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-11-10 10:32przez:
Opublikowano:2023-11-10 10:35przez: Tomasz Saluszewski
Zmodyfikowano:2023-11-10 10:35przez: Tomasz Saluszewski
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Złotoryjskiego
Odwiedziny:292

Rejestr zmian

  • [2023-11-10 10:35:00]Tomasz Saluszewskipoprawki redakcyjne
  • [2023-11-10 10:30:31]Tomasz SaluszewskiUtworzenie

Banery/Logo