Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2022-12-04 ( Imieniny: Barbary, Hieronima)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Załącznik do uchwały Nr 295/2022
Zarządu Powiatu Złotoryjskiego
 z dnia 18.07.2022 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)

Zarząd Powiatu Złotoryjskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 1. Adresaci konkursu

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) zwanych w dalszej części „Oferentem”. W ramach konkursu zostaną dofinansowane zadania
o charakterze powiatowym, tzn. oferent ubiegający się o zlecenie realizacji zadania jest zobowiązany do objęcia wsparciem uczestników zadania z co najmniej 2 gmin Powiatu Złotoryjskiego.

 

 1. Określenie zakresów zadań oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań:
 2. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury  fizycznej, realizowane poprzez wspieranie projektów mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej, w tym m.in.:

1) cykle imprez o charakterze mistrzostw powiatu w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej;

2) cykle imprez o charakterze mistrzostw powiatu w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla dorosłych;

3)  imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym;

4) imprezy o charakterze sportowo-edukacyjnym.

Wysokość środków  przeznaczonych  na  realizację  zadań z zakresu wspierania
i  upowszechniania kultury fizycznej wynosi 7500 zł.

 1. Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowane poprzez:
 • wspieranie projektów artystycznych, stymulujących środowisko artystyczne powiatu i wzbogacających życie kulturalne, w tym wspieranie organizacji festiwali, konkursów, warsztatów i przeglądów artystycznych;
 • wspieranie organizowanych na terenie powiatu znaczących wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim;
 • wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów kierowanych do dzieci i młodzieży oraz grup narażonych na wykluczenie społeczne;
 • wspieranie artystycznych imprez środowiskowych;
 • wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla powiatu, regionu, kraju, wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych;
 • wspieranie inicjatyw mających na celu popularyzację tradycji kulturowych powiatu.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wynosi 7500 zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

1)  ustawy   z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności   pożytku  publicznego
i  o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach  publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r.  poz. 305 ze zm.).

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie  z  dnia   24   kwietnia   2003   roku  o  działalności   pożytku   publicznego i o wolontariacie.
 2. Konkurs jest ważny także wtedy, gdy wpłynie jedna oferta.
 3. Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jedną ofertę w każdym zakresie.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Zadanie winno być przedmiotem działalności statutowej oferenta ubiegającego się
  o dotację.
 6. Konkurs może wygrać więcej niż jeden oferent.
 7. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty,
  o których mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia   2003 r. o działalności  pożytku publicznego  i o wolontariacie, spełniające łącznie następujące warunki:

1)  prowadzą  działalność statutową  w dziedzinie objętej  konkursem,

2) zamierzają  realizować zadanie  na rzecz mieszkańców Powiatu Złotoryjskiego,

3) posiadają odpowiednio wykwalifikowaną kadrę oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,

4)  złożą  sporządzoną  zgodnie  z  ustawą  z dnia  24 kwietnia  2003  r. o działalności
pożytku   publicznego   i  o  wolontariacie   ofertę   na  stosownym   formularzu  wraz z wymaganymi załącznikami (wzór oferty określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu  do  Spraw  Pożytku  Publicznego  z dnia 
24 października  2018  r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

 1. Oferta powinna zawierać:

1)   prawidłowo  i  kompletnie  wypełniony  formularz oferty czytelnie podpisany  przez osoby upoważnione, w imieniu oferenta, do składnia oświadczenia woli,

2)   aktualny wyciąg z  Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku,   gdy   oferent    nie podlega  wpisowi  w  Krajowym   Rejestrze Sądowym lub ewidencji uczniowskich  klubów sportowych oraz ewidencji klubów prowadzonej przez Starostę Złotoryjskiego potwierdzoną  za  zgodność  kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru  lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny  oferenta.  Odpis    musi   być   zgodny  ze   stanem faktycznym  i prawnym,  wydany nie później niż 30 dni przed datą złożenia oferty,

3) w przypadku, gdy oferta składana jest przez inne osoby uprawnione
do reprezentowania oferenta zgodnie ze statutem należy złożyć dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta, zgodny ze statutem i wpisem rejestrowym,

4) do  oferty   mogą   być  dołączone  inne  załączniki,  w  tym  rekomendacje 
i opinie o oferencie  lub realizowanych  przez niego projektach,

5) aktualny statut (potwierdzony za zgodność z oryginałem),

6) sprawozdanie z działalności organizacji za rok 2021 r.

 1. Komisja konkursowa opiniuje złożone oferty pod względem formalnym, zgodnie
  z kartą oceny formalnej stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  W przypadku stwierdzenia, iż oferta zawiera braki formalne Komisja konkursowa wzywa oferenta do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Oferty nieuzupełnione
  w wyznaczonym terminie nie będą opiniowane merytorycznie przez Komisję konkursową.
 2. Odrzuceniu podlegają oferty:

1)   złożone  po terminie,

2)   złożone na niewłaściwym wzorze,

3)   nieodpowiadające zadaniu wskazanemu w niniejszym ogłoszeniu,

4)   złożone  przez podmiot  nieuprawniony do wzięcia  udziału w konkursie.

 1. Zlecanie zadań publicznych odbywać się będzie w formie wsparcia takiego zadania z udzieleniem dotacji  na jego realizację  w wysokości do 80% kosztów całości  zadania. Wkład własny nie może być mniejszy niż 20% kosztów całości  zadania.
  Na wkład własny składa się wkład finansowy rozumiany  jako wkład środków finansowych własnych oraz środków finansowych z  innych  źródeł, w tym z opłat 
  i  wpłat adresatów zadania publicznego. 
 2. Kwota przyznanej dotacji  może  być niższa  od  określonej w ofercie. 
  W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji  oferent  zobowiązany jest do przedłożenia korekty kosztorysu projektu.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert
 2. Oferty należy składać do dnia 10.08.2022 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Złotoryi, Plac Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30 lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do Starostwa).
 3. Oferta powinna być opatrzona pieczątką oferenta oraz pieczątką imienną osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu, złożona wraz
  z wymaganymi załącznikami w jednym egzemplarzu w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie, na której powinny znajdować się następujące informacje:
 • nazwa i siedziba oferenta lub pieczątka oferenta,
 • nazwa zadania.
 1. Wszelkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W polach, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.
 2. Dokument uznaje się za poprawny pod względem formalnym, gdy zostaną skreślone/usunięte wszystkie niepotrzebne sformułowania oraz zostaną podane wszystkie żądane informacje.
 3. Oferta powinna być wypełniona w języku polskim, maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem, posiadać ponumerowane strony oraz złożone pieczątki oferenta we wszystkich wymaganych miejscach.

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 2. Złożone oferty zaopiniowane zostaną przez Komisję konkursową. Z prac Komisji sporządza się protokół podpisywany przez członków Komisji uczestniczących w jej pracach.
 3. Komisja konkursowa opiniuje oferty spełniające wymagania formalne pod względem merytorycznym według kryteriów określonych w karcie oceny merytorycznej zadania opiniując:
 • zakładane rezultaty i efekty realizacji zadania,
 • kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu
  do zakresu rzeczowego zadania,
 • posiadane zasoby osobowe i rzeczowe,
 • ilość i dobór beneficjentów.
 1. Komisja konkursowa opiniuje oferty wpisując liczbę przyznanych punktów w tabeli oceny merytorycznej oferty. Ocena końcowa stanowi sumę wszystkich wystawionych przez członków Komisji konkursowej punktów.
 2. Komisja konkursowa przedkłada Zarządowi Powiatu protokół z prac komisji wraz
  z opinią dotyczącą oceny formalnej i merytorycznej oferty. Złożone oferty rozpatruje Zarząd Powiatu decydując o przyjęciu oferty do realizacji oraz o wysokości przyznanej dotacji.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 30 dni od upływu terminu
  do składania ofert.
 4. Wyniki otwartego konkursu ofert, wraz z informacją o nazwie oferenta, nazwie zadania publicznego i wysokości przyznanych środków publicznych, zamieszczone zostaną:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Złotoryjskiego,
 • w siedzibie Starostwa Powiatowego w Złotoryi,
 • na stronie internetowej Powiatu Złotoryjskiego.
 1. Szczegółowe unormowania dotyczące trybu powoływania i zasad działania Komisji konkursowej określa Program oraz ustawa wraz z aktami wykonawczymi, wzorem oferty i sprawozdania z realizacji zadania.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadań.
 2. Zadania będące przedmiotem konkursu winny być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku.
 3. Szczegółowe warunki realizacji zadań regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Powiatem Złotoryjskim  a oferentem. Zadanie powinno  być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami
  i przepisami, w  zakresie  opisanym  w ofercie.  Oferent,  realizując  zadanie  publiczne zlecone przez Powiat  Złotoryjski, zobowiązany jest do  informowania opinii  publicznej o otrzymanej dotacji  z budżetu  Powiatu Złotoryjskiego.
 4. Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków, które są niezbędne do realizacji zadania, zostały przewidziane w ofercie, uwzględnione w kosztorysie oraz umowie zawartej pomiędzy oferentem a Powiatem Złotoryjskim, zostały faktycznie poniesione  i opłacone  w terminie  realizacji zadania  publicznego oraz są poparte stosownymi dokumentami finansowymi.
 5. Realizacja zadań publicznych   przez  organizacje   pozarządowe,  z  którymi   zostały podpisane  umowy  może podlegać  kontroli.
 6. Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, z którymi zostały podpisane umowy musi odbywać się zgodnie z obecne  obowiązującymi  zaleceniami i wytycznymi  Głównego Inspektora  Sanitarnego i innych właściwych  służb i instytucji.

 

VII. Informacje końcowe.

 1. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i zwracane oferentom.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem środków finansowych.
 3. W przypadku, gdy złożona zostanie jedna oferta mają zastosowanie odpowiednio powyższe zasady.
 4. W przypadku nie podpisania przez Oferenta umowy w terminie 7 dni od dnia wezwania do jej podpisania uznaje się, że Oferent zrezygnował z realizacji zadania.
 5. Zarząd Powiatu Złotoryjskiego zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu, przesunięcia terminu  składania ofert   lub  zakończenia  postępowania konkursowego w  przypadku zaistnienia sytuacji  nadzwyczajnej,  której  strony nie  mogły przewidzieć w chwili  ogłoszenia konkursu, a której wystąpienie czyni  niemożliwym lub rażąco  utrudnia kontynuowanie procedury otwartego konkursu  ofert   lub   stanowi zagrożenie dla interesu  publicznego lub ochrony zdrowia i porządku publicznego.

 

VIII. Obowiązek informacyjny do ogłoszenia o konkursie:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)2016/679  z 27 kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony  osób   fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych  osobowych i   w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.  Urz. UE L z 2016  r. Nr  119, s. 1 ) ­ dalej zwanym "Rozporządzeniem":

1)  administratorem danych osobowych zawartych w przesłanych ofertach jest Starostwo Powiatowe w Złotoryi reprezentowane przez Starostę Złotoryjskiego
z siedzibą przy pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja,

2)  administrator  wyznaczył  Inspektora Ochrony  Danych,  z  którym  może  się  Pani /Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez e-mail: iod@powiat-zlotoryja.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja.

3) dane  osobowe przetwarzane są  w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r., przez organizacje  pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego   zgodnie  z  ustawą  z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 poz.  1327 z późn. zm.),  na podstawie art. 6  ust.
l  lit. c i e rozporządzenia,

4) dane  mogą  być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie
na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

5)  dane  osobowe nie  będą  przetwarzane  w sposób zautomatyzowany, w  tym  w formie profilowania,

6)  dane   osobowe  będą   przechowywane  przez   okres    wynikający  z załącznika  nr   3 do rozporządzenia  Prezesa  Rady   Ministrów  z  dnia   18  stycznia 2011  r.  w  sprawie instrukcji  kancelaryjnej, jednolitego  rzeczowego wykazu  akt oraz  instrukcji w sprawie organizacji i  zakresu  działania archiwów  zakładowych (Dz. U. z 2011   r., Nr  14,  poz.67),

7)  osoby  składające  oferty  posiadają  prawo do:   dostępu  do   treści   swoich    danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu  a także  prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, gdy  przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy Rozporządzenia,

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest   obligatoryjne;  w  pozostałych   przypadkach  podawanie  danych  osobowych  ma charakter dobrowolny.

 

Autor: Marta Skraba

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-07-19 13:46przez: Marta Skraba
Opublikowano:2022-07-19 13:54przez: Marta Skraba
Zmodyfikowano:2022-07-19 13:51przez: Marta Skraba
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:103

Rejestr zmian

 • [2022-07-19 13:51:24]Marta SkrabaPoprawki redakcyjne
 • [2022-07-19 13:39:54]Marta Skrabautworzenie

Banery/Logo