Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2021-03-03 ( Imieniny: Kingi, Maryna)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Wydział Środowiska (WŚ)

Wydział Środowiska (WŚ)

59-500 Złotoryja, Pl. Niepodległości 8
(fax  76 8786-955)

Kierownik Wydziału:
Arnold Hochuł
(pok. 210 II piętro, tel. 76 506 53 22)

Główny specjalista - Beata Szerwiel - Borucka (tel. 76 506 53 23)

Podinspektor - Monika Lesik-Leszczewicz (tel. 76 506 53 23)

Geolog Powiatowy - Maria Tylka (kontakt przez Wydział RS)

Lasy niepaństwowe - Jakub Waganiak (kontakt przez Wydział RS)

Do zakresu działania Wydziału Środowiska należy w szczególności:

1)  wydawanie kart wędkarskich i zezwoleń na łowiectwo podwodne,

2)  rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,

3)  współpraca   z   wędkarzami   (Społeczna   Straż   Rybacka)   - wydawanie  legitymacji strażnikom,

4)  analizowanie   opracowań   dotyczących   wprowadzenia   zanieczyszczeń   do   powietrza przez jednostki organizacyjne z terenu powiatu,

5)  wydawanie   decyzji   ustalających    rodzaje   i   ilości     substancji   zanieczyszczających dopuszczonych  do wprowadzenia do powietrza,

6)  wydawanie pozwoleń zintegrowanych,

7)  zatwierdzanie planów monitorowania emisji C02,

8)  wydawanie  decyzji  na  usuwanie  drzew  i krzewów  rosnących  na  działkach  będących własnością miasta lub gminy,

9)  wnioskowanie    do    gminy/miasta    o   zezwolenie    na   usunięcie     drzew   i   krzewów z gruntów Skarbu Państwa,

10) prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych,

11)naliczanie wysokości  ekwiwalentu   pieniężnego  dla  osób,  które  dokonały  zalesienia gruntów rolnych,

12) sporządzanie  wniosków  do  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa     dot. przekazywania środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów  za zalesianie,

13) wydawanie zaświadczeń o występowaniu kopalin,

14)przygotowanie umów  dzierżawnych na obwody łowieckie,

15) naliczanie kar za niewykonanie planu odstrzału,

16) naliczanie   czynszu   dzierżawnego   za      obwody   łowieckie   dla  poszczególnych   kół łowieckich,

17) wydawanie decyzji o nadaniu kierunku rekultywacji,

18) przeprowadzenie odbioru i wydawanie decyzji o zakończeniu prac rekultywacyjnych,

19) wydawanie decyzji o dopuszczalnym  poziomie hałasu,

20)przyjmowanie zgłoszeń  instalacji,  których  eksploatacja  nie  wymaga  pozwolenia  oraz prowadzenie rejestru tych instalacji wraz ze zmianami i wynikami pomiarów,

21) prowadzenie spraw związanych z ustawą Prawo Wodne:

a)  nadzór i kontrola działalności spółki wodnej, b)   zatwierdzanie statutu spółki wodnej,

c)   opiniowanie powołania i odwołania kierownika nadzoru wodnego,

d) analizowanie corocznych sprawozdań kierownika nadzoru wodnego z działań podejmowanych  na terenie powiatu,

e)   sporządzanie wniosków do PGW Wody Polskie dotyczących kosztów utrzymania urządzenia wodnego (rowy),

f)   wygaszanie decyzji ustanawiającej trwały zarząd.

22) uzgadnianie i opiniowanie lokalizacji inwestycji oraz dokumentacji projektowych w zakresie gospodarki odpadami,

23) wydawanie decyzji/zezwoleń  na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych  lub innych niż niebezpieczne, zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów,

24) inicjowanie i podejmowanie działań zapobiegających powstawaniu odpadów lub ich minimalizacji,

25) zatwierdzanie programów gospodarki odpadami wydobywczymi,

26) sprawozdawczość (zakres korzystania ze środowiska, LOl, L02, Oś 4P, RRW),

27) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,

28) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie,

29) wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców,

30) wydawanie   zaświadczeń    dotyczących    ujęcia     działki    w     uproszczonym    planie urządzenia lasu lub w decyzji wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu,

31) nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa:

a)  wydawanie decyzji zezwalających na pozyskanie drewna;

b)  wydawanie świadectw legalności pozyskanego drewna;

c)  oględziny stanu lasu;

d)  zlecenie opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu.

32) realizacja zadań w zakresie prawa geologicznego i górniczego, w tym:

a) udzielanie koncesji na wydobywanie metodą odkrywkową kopalin ze złóż nieobjętych własnością górniczą o powierzchni do 2 ha i wielkości wydobycia do

20 000 m3 rocznie bez użycia środków strzałowych,

b)  wydawanie decyzji o przeniesieniu koncesji,

c) kontrola i nadzór nad wykonywaniem warunków koncesji,

d) wydawanie decyzji wstrzymującej działalność, decyzji nakazującej usunięcie uchybień,  lub  nakazującej  doprowadzenia  środowiska  do  należytego  stanu w przypadku gdy działalność jest wykonywana z naruszeniem warunków określonych w koncesji,

e) wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie koncesji, decyzji o cofnięciu koncesji    w   przypadku   naruszenia   przepisów   ustawy   Prawo   geologiczne i górnicze,

f) wydawanie decyzji ustaląjącej wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie  kopalin   ze  złóż  w  przypadku  braku  wpłaty,     lub   wpłaty w wysokości  innej niż należna,

g)  wydawanie decyzji naliczającej opłatę dodatkową za prowadzenie działalności wykonywanej z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji,

h)  wydawanie  decyzji  zatwierdzających  projekty  robót  geologicznych oraz dokumentacje geologiczne dotyczące:

-złóż      kopalin     nieobjętych     własnością      górniczą,     poszukiwanych      lub rozpoznawanych na obszarze do  2 ha, wydobywanych metodą odkrywkową w  ilości  do  20 000  m3   w  roku  kalendarzowym  i  bez  użycia   środków strzałowych,

- ujęć  wód  podziemnych,  których  przewidywane   lub  ustalone  zasoby  nie przekraczają 50 m3/h,

-badań geologiczno-inżynierskich  wykonywanych   na   potrzeby zagospodarowania   przestrzennego    gminy    oraz    posadawiania    obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych,

-odwodnień  budowlanych o  wydajności nieprzekraczającej 50m3/h,

-robót  geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi,

- warunków   hydrogeologicznych    związku    z     zamierzonym    wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym spowodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu OOŚ może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć  mogących  negatywnie  oddziaływać  na  wody  lecznicze  oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych,

i)  kontrola i nadzór w zakresie projektowania prac geologicznych oraz sporządzania dokumentacji geologicznych,

j) wydawanie decyzji wstrzymującej działalność, decyzji nakazującej usunięcie uchybień,  lub  nakazującej  doprowadzenie  środowiska  do  należytego  stanu w przypadku  wykonywania     robót   geologicznych  bez   zatwierdzonego  lub zgłoszonego  projektu  robót  geologicznych,  albo  z  naruszeniem  określonych w nim warunków,

k) wydawanie decyzji naliczającej opłatę dodatkową za prowadzenie działalności wykonywanej z rażącym naruszeniem warunków określonych w zatwierdzonym albo podlegającym zgłoszeniu projekcie robót geologicznych,

l) wydawanie opinii, na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,   jako   organ administracji     geologicznej     w   zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych, oraz w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

ł)   gromadzenie i udostępnianie danych geologicznych (archiwum).

33) identyfikacja  i  sporządzanie  wykazu  potencjalnych  historycznych  zanieczyszczeń ziemi,

34) planowanie, realizowanie  i  koordynowanie     projektów  z  zakresu  swoJeJ działalności z wykorzystaniem funduszy unijnych i środków pozabudżetowych.

 

 

W załączeniu formularze służące do zgłaszania przypadków schwytania, zabicia lub znalezienia martwego lub rannego osobnika należącego do gatunku objętych ochrona gatunkową, a także procedurę postępowania w sytuacji stwierdzenia nielegalnego zabicia gatunku chronionego.

Autor: Beata Borucka

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-03-24 11:15:28przez: Beata Borucka
Opublikowano:2015-03-24 00:00:00przez: Beata Borucka
Zmodyfikowano:2020-06-03 15:04przez: Beata Borucka
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe
Odwiedziny:7041

Rejestr zmian

  • [2020-06-03 15:04:53]Beata Boruckadodanie załącznika
  • [2019-11-05 08:16:24]Beata BoruckaAktualizacja

Banery/Logo